logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Ogłoszenia
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      plus Konkursy ofert
      minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wybory ławników sądowych

na kadencję 2020-2023

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Radę Miejską Chojnowa wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy w liczbie: 3 ławników i Sądu Rejonowego  w Złotoryi w liczbie: 3 ławników, informujemy iż przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na  ławników

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór  nr 1), do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (wzór nr 2).

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór nr 3),

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (wzór nr 4),

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (wzór nr 5),

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (wzór nr 6).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników - przyjmowane są w BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA Pl. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 16.30 oraz piątek 7.30 - 14.30).

Karta zgłoszenia oraz pozostałe druki dostępnie są w biurze Rady Miejskiej oraz na stronach internetowych: bip.chojnow.net.pl oraz chojnow.eu.

 

Załączniki do pobrania: 2019-06-07 10:40:43 - Wzór nr 1 (226.91 kB)
2019-06-07 10:42:21 - Wzór nr 2 (225.96 kB)
2019-06-07 10:43:05 - Wzór nr 3 (311.37 kB)
2019-06-07 10:43:36 - Wzór nr 4 (308.66 kB)
2019-06-07 10:44:11 - Wzór nr 5 (251.94 kB)
2019-06-07 10:45:01 - Wzór nr 6 (217.17 kB)

Ilość odwiedzin: 2115
Nazwa dokumentu: Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Kuta
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kuta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07 10:35:09
Data udostępnienia informacji: 2019-06-07 10:35:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 10:48:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner