logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Realizowane zadania
   minus Opłaty skarbowe pobierane za czynności urzędowe w USC
   minus Karty usług Urzędu Stanu Cywilnego
   minus KLAUZULA INFORMACYJNA
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 2
 2. przez adres email: usc@chojnow.eu
 3. telefonicznie: 76 81 88 639
   
 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
  Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, 59-225 Chojnów,  pl. Zamkowy 2
  z dopiskiem „IOD”
 2. przez adres e-mail: iod@chojnow.eu
 3. telefonicznie: +48 665 113 071
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane mogą̨ być́ przetwarzane w celu:

  1. sporządzenia aktu urodzenia dziecka
  2. sporządzenia aktu małżeństwa
  3. sporządzenia aktu zgonu
  4. przyjęcia oświadczeń́ o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
  5. przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  6. przyjęcia oświadczeń́ o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
  7.   przyjęcia oświadczeń́ małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
  8. przyjęcia oświadczeń́ o zmianie imienia lub imion
  9. wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
  10. wydania odpisu aktu stanu cywilnego
  11. wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
  12. wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
  13. sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
  14.  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
  15. realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  16. realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
  17. realizacji wniosku o zmianę̨ imienia lub nazwiska.
  18. dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
  19. wydania dokumentów z akt zbiorowych
  20. zameldowania
  21. nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią̨ podstawę̨ wpisów w rejestrze PESEL.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, akty wykonawcze do w/w ustawy, Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska oraz inne akty prawne zobowiązujące Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 
W przeciwnym wypadku,   zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych
  z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr.14 poz.67).

 

 1. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń́, małżeństw i zgonów mogą̨ być́ przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisach w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO);
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak tylko w sytuacjach w których została ona przez Państwa wyrażona;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2.

 1. INFORMACJA O WARUNKACH ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

 1.  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie nie wykorzystuje mechanizmów związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

Ilość odwiedzin: 2646
Nazwa dokumentu: KLAUZULA INFORMACYJNA
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-11-28 10:36:20
Data udostępnienia informacji: 2019-11-28 10:36:20
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-16 09:17:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner