logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   minus Szkoła Podstawowa Nr 3
      minus Budżet SP 3
      minus Regulamin SP3
      minus Statut SP3
      minus Pracownicy szkoły
      minus Zamówienia publiczne
      minus Nabór na stanowisko głównego księgowego.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus Regulaminy naboru.
      minus Polityka prywatności
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   plus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego;

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

ul. Reymonta 1

59-225 Chojnów

Tel. +48 76 81 88 543

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

A) Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

B) Wymagania dodatkowe

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

b) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan Płace, Vulcan - Finanse, SIGID - Faktury, SIGID - Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT oraz programu PFRON, ERU –PZU, programu Płatnik, programów Microsoft Office);

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;

d) opracowywanie planu finansowego i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

e) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;

f) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

5. Warunki pracy na stanowisku

Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie przy ul. Reymonta 1 na  II piętrze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) list motywacyjny;

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę urodzenia,

- dane kontaktowe

- wykształcenie

- kwalifikacje zawodowe

- przebieg dotychczasowego zatrudniania

d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje;

e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

„Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

lub

„Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.”

8. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie, ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów, w terminie do 20 stycznia 2020 do godz. 12.00, w godzinach otwarcia sekretariatu tj. od 07.00 do 15.00 od wtorku do czwartku oraz 7.00-14.00 w piątek oraz 7.00 do 16.00 w poniedziałek.

Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje

A) Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

I etap – Kwalifikacja formalna – ocena złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

B) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

C) Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie http://bip.chojnow.net.pl/ w zakładce INNE > Jednostki organizacyjne > Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz na stronie internetowej szkoły http://sp3chojnow.edupage.org/

D) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 76 81 88 543 w godz. 8.00 – 15.00

 

Mariusz Szklarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

do pobrania:

kwestionariusz osobowy kandydata na zatrudnienie

klauzula informacyjna RODO

zarządzenie o naborze

załącznik 1 do zarządzenia

ogłoszenie o naborze

Ilość odwiedzin: 2364
Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko głównego księgowego.
Skrócony opis: nabór na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie
Podmiot udostępniający: Dyr.SP3
Osoba, która wytworzyła informację: Dyr.SP3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyr.SP3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2020-01-13 09:33:41
Data udostępnienia informacji: 2020-01-13 09:33:41
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 09:41:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner