logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   minus Szkoła Podstawowa Nr 3
      minus Budżet SP 3
      minus Regulamin SP3
      minus Statut SP3
      minus Pracownicy szkoły
      minus Zamówienia publiczne
      minus Nabór na stanowisko głównego księgowego.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus Regulaminy naboru.
   plus Gimnazjum Nr 1
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenie nr 7/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

z dnia 20.04.2014 roku

w sprawie Regulaminu naboru nauczycieli

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

Na podstawie:  Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (teks jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

§1

Dyrektor ustala Regulamin naboru nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.

§2

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 roku

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

 

 

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. MARII KONOPNICKIEJ W CHOJNOWIE

§ 1

Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:
stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia lub skierowania,
nauczycieli zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).
nauczycieli zatrudnianych w wyniku przesunięcia wewnętrznego,
nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony,
§ 2

Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wynikać w niedalekiej przyszłości wakatów.
Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Szkoły, który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów na stanowisko nauczyciela.
Otwarta rekrutacja i jawny nabór maja na celu pozyskanie najlepszych nauczycieli na wolne stanowiska.
Nabór przeprowadza się po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
§ 3

1. Nabór obejmuje:

powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,
ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,
postępowanie sprawdzające
merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
rozmowa kwalifikacyjna,
sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prace,
ogłoszenie wyników naboru.
§ 4

Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Dyrektor Szkoły.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
dyrektor – przewodniczący
wicedyrektor szkoły – zastępca przewodniczącego
przedstawiciel właściwego zespołu przedmiotowego,
inne osoby wskazane przez Dyrektora (np. nauczyciel tej samej specjalności, na który dokonywany jest nabór),
Obrady Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 powołanego składu osobowego Komisji, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
W kwestiach formalnych Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku braku zwykłej większości decyduje głos przewodniczącego.
W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
§ 5

Informacje o wolnym stanowisku nauczycielskim, umieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej zwanym dalej BIP oraz tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.
Ogłoszenie zawiera:
określenie wymagań związanych ze stanowiskiem nauczycielskim, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
wskazanie wymaganych dokumentów,
określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 6 dni kalendarzowych od dnia opublikowania w BIP, stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.
Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
§ 6

Po ogłoszeniu w BIP, stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń szkoły następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych praca na wolnym stanowisku.
Na dokumenty aplikacyjne składają się:
list motywacyjny z CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej
kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,,
oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ,
Dokumenty aplikacyjne, tylko w formie pisemnej, mogą być składane przez osoby ubiegające sie o zatrudnienie tylko po ukazaniu sie ogłoszenia o naborze.
§ 7

Konkurs na stanowisko nauczyciela, przeprowadza sie w dwóch etapach. Etapy konkursu odbywają się w dwóch dniach, obecność kandydata na drugim etapie obowiązkowa:
w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów.
w drugim – indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i ocena merytoryczna złożonych dokumentów.
§ 8

Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.
Z przeprowadzonej analizy sporządza sie notatkę służbową, zawierającą nazwiska kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu konkursu, podpisana przez wszystkich członków komisji.
Po zakończeniu pierwszego etapu przewodniczący ogłasza kandydatom listę osób dopuszczonych do drugiego etapu.
§ 9

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych i ocena kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej prowadzona jest metoda punktowa w skali od 1-5, przy czym 5 punktów jest ocena najwyższa .
W rozmowie kwalifikacyjnej wszystkim kandydatom należy zadać te same lub podobne (w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.
W przypadku wymagania od kandydata znajomości języka obcego cześć rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza sie w tym języku.
§ 10

Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala jego wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczna ilość punktów.
Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół, w którym zawiera określenie stanowiska na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów.
Z najlepszym kandydatem Dyrektor zawiera umowę o pracę.
§ 11

Informacje o wyniku naboru upowszechnia sie w BIP, stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń szkoły.
Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
§ 12

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

 

 

WZÓR OGŁOSZENIA O NABORZE

 

Nazwa i adres jednostki:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów

Wymiar zatrudnienia:
1 etat nauczyciela ………………………………..

Umowa o pracę na czas określony (nieokreślony) – rok szkolny ……………………………….

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
• Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,
• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ……………………………….

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul Kościuszki 30 w Chojnowie dnia ……………………………. do godz. ………………………..
2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela ……………….”.
3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną telefonicznie poinformowane.
5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły,
6. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww stanowisko można odbierać do dnia ………………………….. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)

 

 

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOJNOWIE

 

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1.

1.            Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor szkoły, opierając się na informacjach przekazanych przez sekretarza, wicedyrektora lub głównego księgowego.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2.

1.            Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.

2.            W skład Komisji mogą wchodzić:

a)            Dyrektor lub wicedyrektor szkoły;

b)           Sekretarz szkoły;

c)            Główny księgowy;

3.            Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3.

1.            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.            Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

3.            Analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.            Rozmowa kwalifikacyjna.

5.            Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

6.            Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

7.            Ogłoszenia wyników naboru.

Rozdział IV

Nabór na stanowiska kierownicze

§ 4.

1.            Procedura naboru na wolne stanowiska kierownicze przebiega tak jak na wolne stanowiska urzędnicze.

2.            Kandydat przystępujący do naboru na wolne stanowisko urzędnicze powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).                                                                                               

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 5.

1.            Ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

2.            Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach np.:

a)            prasie lokalnej;

b)           urzędzie pracy;

c)            na tablicach ogłoszeń Miasta Chojnowa;

3.            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)            nazwę i adres jednostki;

b)           określenie stanowiska urzędniczego;

c)            określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska;

d)           wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

e)           wymagane dokumenty;

f)            termin i  miejsce składania dokumentów;

Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6.

1.            Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.

2.            Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

3.            Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)            list motywacyjny;

b)           życiorys – curriculum vitae;

c)            kserokopie świadectw pracy;

d)           kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

e)           można także dostarczyć referencje.

4.            Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

5.            Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane w formie pisemnej.

Rozdział VII

Analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 7.

1.            Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna po upływie terminu składania ofert.

2.            Analiza dokumentów polega na ocenie formalnej ofert oraz na wstępnym określeniu możliwości zatrudnienia kandydata na wolnym stanowisku.

3.            Po analizie dokumentów umieszcza się na tablicy ogłoszeń listę kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy kwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział VIII

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 8.

1.            Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

2.            Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, a w szczególności zbadanie posiadanej wiedzy, predyspozycji i umiejętności oraz celów zawodowych.

§ 9.

1.            Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ustala skalę punktacji, którą sumuje po zakończeniu rozmowy z danym kandydatem.

Rozdział IX

Protokół

§ 10.

1.            Po przeprowadzonej procedurze naboru Komisja sporządza protokół w którym zawarte jest określenie stanowiska urzędniczego, na które prowadzony był nabór, imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 kandydatów.

2.            Protokół zawiera również informację o zastosowanych metodach i technikach naboru z uzasadnieniem danego wyboru.

3.            Podpisany protokół Komisja przekazuje dyrektorowi szkoły.

Rozdział X

Decyzja o zatrudnieniu

§ 11.

1.            Dyrektor po analizie protokołu dokonuje ostatecznego wyboru kandydatów.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

§ 12.

1.            Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru (czyli wyboru, bądź nie kandydata).

2.            Informacja o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a)            nazwę i adres jednostki;

b)           określenie stanowiska urzędniczego;

c)            imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania;

d)           krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru;

3.            Informację o wyniku naboru upowszechnienia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 13.

1.            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.            Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się w najlepszej piątce i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego, jeżeli wyrażą oni na to zgodę. W przeciwnym wypadku są one odbierane przez zainteresowanych lub niszczone.

3.            Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone jeżeli nie wyraża one zgody na przechowywanie..

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1.            Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

2.            Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 122, poz. 1020).

3.            Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).

Ilość odwiedzin: 526
Nazwa dokumentu: Regulaminy naboru.
Osoba, która wytworzyła informację: Dyr.SP3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyr.SP3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2020-01-23 08:34:22
Data udostępnienia informacji: 2020-01-23 08:34:22
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-23 08:41:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner