logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Budżet
   minus Budżet 2003
      minus Zmiany w budżecie
   minus Budżet 2004
   minus Budżet 2005
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2017
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2003

Spis dokumentów:
1. Zmiany w budżecie

Uchwała Nr VII/35/2003
Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 19 marca 2003 roku
w sprawie budżetu gminy miejskiej w Chojnowie na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806 ), art. 109, art.116 ust.1 pkt.4, art. 124 i art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) Rada Miejska w Chojnowie uchwala:

§ 1.

I

Dochody budżetu gminy w wysokości

20.254.281

 

w tym :

 

1.

Dochody z podatków i opłat

4.044.165

2.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.548.453

3.

Dochody z majątku gminy

892.526

4.

Pozostałe dochody własne

471.067

5.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

1.643.442

6.

Dotacja celowa na zadania własne gminy

220.856

7.

Subwencja ogólna

10.373.772

 

w tym:

 
 

-część podstawowa subwencji    2.619.764

 
 

-część oświatowa                    7.171.227

 
 

-część rekompensująca               582.781

 

8.

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

60.000

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

II.

Wydatki budżetu gminy w wysokości

19.854.281

 

1.

Wydatki bieżące
między innymi :

19.572.281

 

 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.305.812

.

- dotacje dla zakładów budżetowych

1.206.769

 

- dotacje dla podmiotów publicznych

nie zaliczanych do sektora finansów publicz.

37.000

 

 

- dotacje dla instytucji kultury

730.000

 

- wydatki na obsługę długu

70.000

2

Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji

282.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 400.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki do N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie, zaciągniętą na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 37.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- przychody

7.466.369

- w tym dotacje z budżetu gminy

1.206.769

- wydatki

7.689.106

- w tym wpływy do budżetu

-

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2003 w wysokości 282.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1 % wydatków budżetu gminy tj. kwotę 181.305 zł oraz rezerwę celową w wysokości do 5% tj. kwotę 379.262 zł.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 148.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000 zł.

§ 10.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody w kwocie 30.000 zł

- wydatki w kwocie 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

11.

Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 1.050.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia Burmistrza Miasta Chojnowa do dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zobowiązuje się Burmistrza Miasta do składania informacji w/w zakresie na sesjach.

§ 14.

Upoważnia Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł. , spłaty rat pożyczki do N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie w wysokości 400.000 zł oraz udzielenia pożyczki krótkoterminowej w wysokości 100.000 zł dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Chojnowie z terminem spłaty do dnia 1 grudnia 2003r.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie i przez ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

          Przewodnicząca Rady Miejskiej

         Joanna Katarzyna Dziedzic

Załączniki do pobrania: 2003-07-30 10:06:17 - Załącznik Nr 1 - Plan dochodów (17.50 kB)
2003-07-30 10:08:56 - Załącznik Nr 2 - Plan wydatków (16.88 kB)
2003-07-30 10:11:16 - Załącznik Nr 3 (7.79 kB)
2003-07-30 10:12:19 - Załącznik Nr 4 (6.86 kB)
2003-07-30 10:15:51 - Załacznik Nr 5 (11.62 kB)
2003-07-30 10:22:47 - Załącznik Nr 6 (20.44 kB)
2003-07-30 10:23:39 - Załącznik Nr 7 (8.08 kB)
2003-07-30 10:24:25 - Załącznik Nr 8 (5.20 kB)
2003-07-30 10:25:16 - Załącznik Nr 9 (8.33 kB)
2003-07-30 10:25:50 - Załącznik Nr 10 (13.26 kB)
2003-07-30 10:34:32 - Część opisowa do budżetu (38.00 kB)

Ilość odwiedzin: 11468
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 23:59:23
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 23:59:23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-11 15:06:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner