logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   minus Gimnazjum Nr 1
      minus Regulamin Rady Pedagogicznej
      minus Statut Szkoły
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


REGULAMIN  DZIAŁANIA RADY  PEDAGOGICZNEJ

GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE

§ 1

Na  podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991r. z  późniejszymi zmianami   / Dz .U. nr 95 / 91r.  Dz. U. z 1996 nr  67 i  nr 106  poz. 496 , z 1997 nr 28  poz.153  i  nr 141 poz.943 . z  1998 r. nr 117  poz.759  i  nr 162 poz.1126 , z  2000r. nr 12 poz.136 oraz ustawy z 18.02.2000r. o zmianie Karta Nauczyciela oraz  zmianie niektórych innych  ustaw/.

§ 2

Rada  Pedagogiczna wykonuje swoje  zadania i realizuje  swoje  uprawnienia na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów Rada   Pedagogiczna  jest  organem  kolegialnym   realizującym  jego   statutowe  zadania w zakresie   kształcenia  wychowania  i opieki.

§  3

         Struktura  Rady . Rada  Pedagogiczna  powołuje ze swego  składu następujące  komisje :

         1.Komisja   ds.  opiekuńczo – wychowawczych

         2.Komisja ds. socjalnych

         3.Komisja ds. mieszkaniowych

         4.komisja ds. nagród  i wyróżnień

             Przewodniczącego  Rady upoważnia się do  występowania z wnioskami dotyczącymi powoływania   komisji doraźnych  w zależności od  zadań i  funkcjonowania placówki. W posiedzeniach  Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone.

Komisje z pośród swoich członków wybierają przewodniczących. Kadencja komisji i ich przewodniczących  trwa   3  lata . Przewodniczący  komisji  mogą  być  odwołani w czasie  kadencji zwykłą  większością  głosów  członków  komisji.

         W strukturze Rady  Pedagogicznej  działają  następujące zespoły  przedmiotowe (zgodnie  ze  statutem)

         1.Zespół przedmiotowy nauczycieli z  zakresu  przedmiotów 

              humanistycznych

2.Zespół nauczycieli  z  zakresu  przedmiotów matematyczno –

    przyrodniczych.

3.Zespół języków obcych  i pozostałych  przedmiotów.

Przewodniczących  zespołów powołuje z pośród ich członków dyrektor  szkoły na kadencję trwającą 3 lata. Przewodniczący  zespołów mogą  być  odwołani w czasie  kadencji przez  dyrektora  szkoły. Cele  i  zadania Zespołów zostaną  określone w Statucie  Szkoły oraz  regulaminie pracy  zespołów.

         Przewodniczący  Rady  Pedagogicznej przygotowuje  i  prowadzi zebrania RP oraz  jest odpowiedzialny za  zawiadomienie  wszystkich członków o terminie  i porządku  zgodnie  z  Regulaminem Rady.

         §  4.

 

Procedura  przygotowania i uchwalania  decyzji i stanowisk przez  Radę Pedagogiczną.

1. Posiedzenie  plenarne  Rady  zwoływane  jest   przez   przewodniczącego

    co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia wraz  z  podaniem  projektu   

    porządku obrad. Każdy  członek  rady   ma  możliwość  zgłoszenia uwag 

    i  zastrzeżeń do  projektu porządku jak  również otrzymania  wyjaśnień.

2.Pracą    Komisji  i  Zespołów   kierują jej  przewodniczący.

3.Uchwały  Rady  zapadają  zwykłą  większością  głosów . By  były 

   prawomocne   wymagana  jest obecność  co najmniej  połowy członków     

   rady. Głosowanie   jawne   stosuje  się  przy  podejmowaniu  uchwał   w     

   następujących  sprawach  :

a)     wybieranie  członków komisji i zespołów,

b)    nie  podlegających  tajności .

Głosowanie  tajne stosuje się przy  podejmowaniu  uchwał w następujących sprawach :

a)     na wniosek  członków  Rady (większość) ,

b)    wymagających utajnienia

Aby  przeprowadzić tajne  głosowanie Rada wybiera każdorazowo 2 osobową Komisję  Skrutacyjną . Osoby  zaproszone nie  będące członkami Rady , mają jedynie  głos  doradczy.

§ 5

Ramowy plan posiedzeń plenarnych  Rady

1.Przyjmuje się następujące  terminy plenarnych posiedzeń Rady  Pedagogicznej w

   ciągu  roku szkolnego :

a) przed  rozpoczęciem roku  szkolnego ( przydział godzin i czynności nauczycieli),

b) w połowie I semestru ( Rada szkoleniowa ),

c) po  zakończeniu  I semestru ( Rada klasyfikacyjna),

d) podsumowanie  pracy szkoły po I semestrze. Ogólne  wnioski dyrektora  szkoły z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

e) w połowie II semestru ( rada szkoleniowa) ,

f)po  zakończeniu zajęć szkolnych – zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,

g) ogólne  wnioski dyrektora  szkoły  dotyczące podsumowania pracy  za cały  rok  szkolny,

2.Plenarne  posiedzenia Rady  mogą  być zwoływane także  w  innych terminach na     wniosek :

-  organu  sprawującego nadzór pedagogiczny,

-  organu  prowadzącego ,

-  Rady  Szkoły ,

- jednej  trzeciej  członków Rady Pedagogicznej ( zgłoszonej pisemnie  z podpisami członków ) ,

- z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§ 6.

                Ramowy  porządek  obrad plenarnych. Protokołowanie  obrad .

1. Przyjmuje się  następujący porządek obrad plenarnych :

-  ustalenie liczby członków Rady  obecnych  na posiedzeniu poprzez   podpisanie listy  obecności. Ustalenie  czy  na  sali znajduje się   wymagane   quorum  dla prawomocności  uchwał ,

-  zatwierdzenie  porządku obrad ,

- ewentualny  wybór komisji lub  zespołów  pomocniczych – w tym komisji  wniosków,

- realizacja  porządku  obrad ,

- podjęcie uchwał przez głosowanie ,

-  wnioski różne , wolne  głosy,

- uporządkowanie wniosków ,

- podsumowanie  obrad.

2. Zebrania  plenarne   są    protokołowane   w  protokolarzu  Rady  Pedagogicznej.   

   Obrady protokołuje  sekretarz ( nauczyciele  wybrani   przez   RP   na  okres  co   

   najmniej trzech  lat .Przyjmuje  się  następującą  dokładność  protokołowania –

   uniwersalna struktura protokołu  z obrad  umieszczona na  wstępie protokolarza .

3. R P  może  obradować w  powołanych  przez  siebie komisjach  i  zespołach.

4.Protokół  jest podpisywany przez  przewodniczącego obrad oraz sekretarza  rady.

5.Na  kolejnym  posiedzeniu plenarnym protokół jest  odczytywany i po    

   uwzględnieniu    uwag członków   rady  - zatwierdzany.

6.Protokolarz  nie  może  być wynoszony poza budynek  placówki . Jest 

    przechowywany w  kancelarii szkoły.

7.Zmiana treści  regulaminu należy do  kompetencji rady i odbywa się na wniosek

   poparty zwykłą   większością  głosów przy  obecności co  najmniej połowy   

   członków  Rady.

8.Uczestnictwo  członków Rady w jej zebraniach jest  obowiązkowe.

§ 7

 

1.Posiedzenia  RP są  organizowane w czasie  pozalekcyjnym .

2.Zebrania  są  protokołowane.

3.Księga protokołów może być  udostępniona tylko pracownikom pedagogicznym szkoły , organowi nadzorującemu szkołę oraz upoważnionym przedstawicielom władz  związkowych.

§  8

 

Członkowie RP są obowiązani do  nie ujawniania spraw  poruszanych na  posiedzeniach RP , które  mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także  nauczycieli i innych  pracowników szkoły.

Ilość odwiedzin: 6015
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Wołoszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Gimnazjum Nr 1
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-10 04:24:52
Data udostępnienia informacji: 2003-10-10 04:24:52
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-22 11:30:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner