logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   minus Gimnazjum Nr 1
      minus Regulamin Rady Pedagogicznej
      minus Statut Szkoły
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATUT GIMNAZJUM  NR 1   W  CHOJNOWIE

 

 

ROZDZIAŁ   I

 

                                           POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

                                                           § 1

 

Szkoła  nosi  nazwę : Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

Adres szkoły : 59-225 Chojnów ,  Pl.Reymonta 1

 

                                                          § 2

 

1. Organem  prowadzącym gimnazjum  jest  Gmina Miejska Chojnów..

2. Czas  trwania  cyklu  kształcenia  w  gimnazjum wynosi 3 lata .

3. Gimnazjum  prowadzi  dożywianie .

 

      ROZDZIAŁ  II

   

                                CELE   I  ZADANIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ

 

                                                        §  3.

         Szkoła   realizuje  cele   i   zadania    określone  w  ustawie  z  dnia 7 września

19991 r. o systemie  oświaty  oraz  przepisach  wydanych  na  jej  podstawie,

a  w  szczególności  :

1.Umożliwia  zdobycie wiedzy  i umiejętności  niezbędnych  do uzyskania

    świadectwa  ukończenia  gimnazjum .

2.Umożliwia  absolwentom  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego

   kierunku  kształcenia.

3.Zapewnia  uczniom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy  i  nauki w      

   czasie  zajęć  szkolnych  : obowiązkowych  i  nieobowiązkowych

   organizowanych  przez  szkołę  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych.

4.Umożliwia   uczniom    wszechstronny    rozwój  umysłowy , emocjonalny i                   

   fizyczny    zgodnie  z  potrzebami  i możliwościami  psychofizycznymi.

5.Kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające    rozwijaniu    poczucia

   odpowiedzialności ,  miłości   ojczyzny  oraz  poszanowania    dla  polskiego   

   dziedzictwa  kulturowego , przy jednoczesnym otwarciu  się  na  wartości

   kultur Europy  i  świata.

6.Kształtuje  prawidłowe  postawy  i  zachowania  prozdrowotne (wyrabia  

    aktywny  stosunek  do zdrowia  własnego  i  innych  osób).

7.Umożliwia  uczniom  rozwój  zainteresowań.

 

                                                        § 4.

 

Zadania  wymienione   w § 3.   szkoła    realizuje  poprzez :

1.Respektowanie i stosowanie współczesnych zasad nauk pedagogicznych.

2.Ciągłe  wzbogacanie  szkoły w nowoczesne środki  dydaktyczne i ich

   optymalne wykorzystanie.

3.Organizację  i  prowadzenie  różnorodnych  form zajęć : kół artystycznych ,    

   przedmiotowych , sportowych   i  rekreacyjnych  w  ramach  posiadanych

   środków.

4.Promowanie  wychowania  zdrowotnego  i  ekologicznego .

5.Wzbogacanie  księgozbioru  biblioteki  w  pozycje  popularno-naukowe.

6.Uznanie  rodziny  jako  główne  ogniwo  wychowania , ścisłą  współpracę

   szkoły  z  rodzicami.

7.Zatrudnianie   pedagoga   szkolnego ,  którego    podstawowym    zadaniem

   jest    udzielanie   uczniom     pomocy    pedagogicznej   , w     szczególnych   

   przypadkach    kierowanie    uczniów     do    Poradni     Psychologiczno- 

   Pedagogicznej.

8.Umożliwianie    uczniom    pobierania    nauki    religii    i  etyki  zgodnie z   

   rozporządzeniem  z  dnia 14 kwietnia 1992r.Ministra edukacji Narodowej w  

   sprawie    warunków   i    sposobu  organizowania  nauki  religii  w  szkołach   

   publicznych (Dz.U.Nr 36, poz.155 ze zm.).

 

                                                       §  5.

 

W czasie  przebywania  uczniów  na  lekcjach , zajęciach  pozalekcyjnych i  innych  formach  zajęć  organizowanych  przez  szkołę  , oraz  na przerwach  międzylekcyjnych , opieka  nad  uczniami  sprawowana  jest wg następujących  zasad ;

1.Szkoła   jest  otwarta  od  godz.700   do   zakończenia   zajęć ;  w  tym   czasie    

   uczniowie    przebywający     na    terenie   szkoły   pozostają    pod    opieką 

   nauczycieli   dyżurnych  ,   nauczycieli   prowadzących   zajęcia    lekcyjne   i 

   pozalekcyjne .

2.Każdy  uczeń  przychodzi  do  szkoły  na 15 min. przed  rozpoczęciem  zajęć , 

   a  opuszcza   szkołę  po  zakończeniu  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych 

   zajęć.

3.Przed   rozpoczęciem    zajęć ,   nauczyciel  prowadzący   je ,  ma  obowiązek 

   sprawdzić  stan  techniczny  urządzeń , z których  będą  korzystali  uczniowie.

4.Przed   rozpoczęciem   zajęć ,  nauczyciel   prowadzący   je  ,  ma  obowiązek       

   sprawdzić  listę  obecności.

5.W czasie  zajęć  terenowych  i wycieczek  opiekę  nad  uczniami  pełnią :

   nauczyciel   kierownik    oraz  opiekunowie  , którzy  wyrazili  zgodę , znają   

   podstawowe  przepisy   bezpieczeństwa  i  złożyli  oświadczenie   na   karcie 

   wycieczki  o  odpowiedzialności  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci.

6.W  każdym   przypadku    program     wycieczki    oraz    listę    opiekunów

   zatwierdza   Dyrektor   Szkoły .

7.Za  bezpieczeństwo  dzieci   przebywających    poza   terenem  szkoły  lub w

   czasie, w którym nie  mają  żadnych  zajęć - szkoła  nie  odpowiada .Rejony

   określa postanowieniem  dyrektor  szkoły.

8.Za  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży przebywających  na  terenie  szkoły  

  w  związku  z  udziałem ich  w  zajęciach  organizowanych  przez   instytucje    

    pozaszkolne  lub  osoby  fizyczne - odpowiada  organizator.

9.Zasady    opieki    nad    dzieckiem.   niepełnosprawnym  ,   każdorazowo

    indywidualnie  ,  określa   wychowawca , dyrektor  szkoły  lub  wicedyrektor.

10.Nauczyciel  zwany  wychowawcą  klasy  sprawuje nad  powierzonym mu 

     oddziałem  szczególną  opieką  wychowawczą.

11.Wychowawstwo  nad  oddziałem  powierza  Dyrektor  szkoły  nauczycielowi

     uczącemu  w  danej  klasie.

12.Zmiana wychowawcy  może  nastąpić w następujących  przypadkach:

         1/ na pisemną prośbę rodziców (uczniów)

         2/ w  uzasadnionych  przypadkach na pisemną prośbę Samorządu

               Uczniowskiego

         3/ z własnej  inicjatywy dyrektora jeżeli sprawowana  opieka

              wychowawcza jest niezadawalająca.

 

 

                                              ROZDZIAŁ  III

 

                                                         ORGANY   SZKOŁY

                                              

                                                      §  6

1.Organami  szkoły  są :

         1.Dyrektor    szkoły

         2.Rada Pedagogiczna

         3.Rada Szkoły

         4.Samorząd  Uczniowski

2.Do kompetencji  Dyrektora  szkoły  w szczególności  należy :

a)     przedstawianie  Radzie  Pedagogicznej  , Radzie  Szkoły  dokumentów  programowo  - organizacyjnych    szkoły   (roczny   plan   pracy  , arkusz 

         organizacyjny , tygodniowy  rozkład  zajęć ).

   b) kierowanie  bieżącą  działalnością   dydaktyczno-wychowawczą

       i opiekuńczą  placówki  oraz  reprezentowanie  jej  na  zewnątrz.

   c) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  nad  działalnością  nauczycieli 

      i  wychowawców   szkoły.

   d) przewodniczenie  Radzie  Pedagogicznej.

   e) realizowanie  uchwał Rady  Pedagogicznej , jeżeli są   zgodne z prawem 

       oświatowym , niezgodne  zaś  wstrzymuje  i  powiadamia  o tym  fakcie

       organ  prowadzący  i  organ  nadzoru  pedagogicznego.

   f) podział  obowiązków  i  kompetencji  między  nauczycieli  i pracowników

       niepedagogicznych    szkoły .

   g) dobór  kadry pedagogicznej , zatrudnianie  jej  i  zwalnianie

   h) dobór  kadry  niepedagogicznej , zatrudnianie  jej  i  zwalnianie.

i) powierzanie  i  odwoływanie z funkcji  Wicedyrektora    szkoły oraz innych    

    stanowisk    kierowniczych    przewidzianych   planami   organizacyjnymi  ,

    z uwzględnieniem  trybów  ustaw  o  systemie  oświaty

j) wnioskowanie  w  sprawie  odznaczeń  , wyróżnień  i  nagród  dla

   nauczycieli  i  pozostałych  pracowników    szkoły .

k) wymierzanie  kar  porządkowych,

l) dokonywanie  oceny  pracy  nauczyciela

ł) dysponowanie środkami określonymi w planach  finansowych szkół,

m) wykonywanie  innych  zadań  wynikających z przepisów  szczególnych

     oraz Ustawy  o Systemie Oświaty.

3.Dyrektor   Szkoły  wykonuje  swoje zadania  współpracując z organami

    szkoły , przestrzegając  zasady  nienaruszania  ich  kompetencji.

4.W  szkole funkcjonuje    Rada  Pedagogiczna.

5. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej   jest  Dyrektor  szkoły.

6.W posiedzeniach Rady  Pedagogicznej   mogą  brać  udział ,  z  głosem

   doradczym  zaproszeni  goście.

7.Uchwały  Rady  Pedagogicznej  zapadają   zwykłą  większością  głosów,  w  

    obecności  conajmniej  połowy  jej  członków.

8.Rada  Pedagogiczna  ustala  regulamin  swoich  posiedzeń ; posiedzenia  są

   protokołowane.

9.Członkowie  rady  Pedagogicznej  są  zobowiązani  do  nieujawniania   spraw,

    które  mogłyby  naruszyć  dobro  osobiste  uczniów , ich  rodziców ,

   nauczycieli  i  innych  pracowników   szkoły..

10.Do  kompetencji  stanowiących  Rady  Pedagogicznej  w  szczególności

      należy :

    a)  przygotowanie  projektu   Statutu  i wprowadzenie  w  nim  zmian

b) uchwalenie  regulaminu  posiedzeń  Rady  Pedagogicznej,

c)  zatwierdzanie  wyników  klasyfikacji i  promocji  uczniów

d) zatwierdzanie  planów  pracy  szkoły  po  zaopiniowaniu  przez

Radę Szkoły,

e) podejmowanie  uchwał w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów

pedagogicznych  w  szkole  po  zaopiniowaniu  ich  projektu

przez  Radę  Szkoły,

f) ustalanie  organizacji  samokształcenia  nauczycieli  szkoły ..

11.Rada Pedagogiczna  opiniuje :

a) projekt  planu  finansowego,

b) arkusz  organizacyjny szkoły,

c)  tygodniowy  rozkład zajęć  lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

d) wnioski   Dyrektora   szkoły  o przyznanie  nauczycielom odznaczeń , nagród  i wyróżnień,

e)  wnioski  Dyrektora  szkoły  o  powierzeniu  stanowisk  kierowniczych  pracownikom,

      f )  regulaminy  wprowadzane  w    szkole  ,

      g)  propozycje  Dyrektora   szkoły    w sprawach  przydziału nauczycielom 

          stałych   prac  i   zajęć   w   ramach  wynagrodzenia   zasadniczego   oraz 

         dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych  , wychowawczych  i 

          opiekuńczych.

12.W  przypadku    wstrzymania    przez   Dyrektora    szkoły      realizacji

     uchwał  Rady  Pedagogicznej ( niezgodnych  z  prawem  oświatowym)

-  sprawę  rozstrzyga  Kurator  Oświaty.

13.W   szkole   działa  Rada  Szkoły   Gimnazjum N r 1 .

14.W  skład  Rady  Szkoły  Gimnazjum Nr 1   wchodzą :

-  5 nauczycieli  wybranych  przez  ogół  nauczycieli  zatrudnionych w  Gimnazjum Nr 1

-  5  rodziców  wybranych  przez  ogół  rodziców  uczniów  uczęszczających  do  Gimnazjum Nr 1,

      -  5  uczniów  wybranych  przez  ogół   uczniów  uczęszczających

15. Kadencja  Rady  Szkoły  trwa  3  lata.

16.Rada Szkoły  działa  na  podstawie  uchwalonego  przez siebie  regulaminu

      Uchwalony  regulamin  nie  może  być  sprzeczny ze  Statutem   Szkoły.

17.W posiedzeniach  Rady  Szkoły  Gimnazjum Nr 1   może  brać,

      udział , z głosem  doradczym , Dyrektor   szkoły .

18.Do  kompetencji  Rady  Szkoły   Gimnazjum nr 1   wymienionej 

      w § 6 ust.12  w szczególności   należy :

a) typowanie  przedstawicieli  rodziców w  skład  komisji  konkursowej 

   na  stanowisko   Dyrektora  szkoły,

b)opiniowanie  dokumentów  dotyczących   działalności    szkoły,

c)  wnioskowanie  do  Dyrektora   szkoły   i  Rady Pedagogicznej dotyczących  wszystkich  spraw   szkoły

d)  gromadzenie  funduszy  na  działalność  statutową  szkoły.

19.Wnioski  Rady  wymienione  w § 6 ust.12  kierowane  do  Rady    

      Pedagogicznej  szkoły    są  przedstawiane  i   rozpatrywane  na

      najbliższym  posiedzeniu   Rady   Pedagogicznej .

20.Wnioski  Rady  wymienionej w § 6 ust.12 , kierowane  do Dyrektora

       szkoły   są  przez  niego  rozpatrywane  w  terminie  14 dni   od  daty

      wpływu. Stanowisko  Dyrektora  przedstawiane  jest  na  piśmie.

21.Negatywne   opinie  Rady  wymienionej w §  6 ust.12 , przedstawiane Radzie 

      Pedagogicznej  , nie wstrzymują  trybu  uchwalania  dokumentów.

22.W  szkole  działa  Samorząd  Uczniowski   Gimnazjum Nr 1 .

23.Samorząd  Uczniowski  ma  prawo  do  wyłonienia  swojej  reprezentacji

     zwanej  dalej  Radą  Samorządu  Uczniowskiego  Gimnazjum.

24.Zasady  tworzenia  Rady  Samorządu  Uczniowskiego określa  regulamin

     uchwalony przez  ogół  uczniów , w głosowaniu równym , tajnym  i

     powszechnym.

25.Regulamin  Samorządu  Uczniowskiego nie  może  być  sprzeczny  ze

     statutem  Gimnazjum .

26.Samorząd  Uczniowski  poprzez  swoich  przedstawicieli  może przedstawiać

      Radzie  wymienionej w § 6 ust.12 , Radzie  Pedagogicznej , Dyrektorowi 

      Szkoły  wnioski  i  opinie    w   sprawach    szkoły   a   w   szczególności   

     dotyczących    podstawowych  praw  uczniów.

27.Negatywne załatwienie  wniosku lub  nieuwzględnienie  opinii  Samorządu

      Uczniowskiego  wymaga  uzasadnienia  Dyrektora    szkoły.

28.Opiekun Samorządu  Uczniowskiego (nauczyciel) oraz  wychowawcy są 

     zobowiązani  do  przedstawiania  opinii Samorządu  Uczniowskiego Radzie

     Pedagogicznej i Dyrektorowi   szkoły .

29.Przedstawiciele  Samorządu  Uczniowskiego mają  prawo uczestniczenia w

     posiedzeniach     Rady      Pedagogicznej ,   na    której    podsumowuje  się

     działalność  Samorządu  Uczniowskiego.

30.Samorząd  Uczniowski   ma  prawo  wyboru  nauczyciela  pełniącego rolę

     opiekuna  Samorządu  Uczniowskiego.

31.Samorząd  Uczniowski , w porozumieniu  z Dyrektorem  szkoły   , ma

     prawo  do  redagowania  i  wydawania  gazety  szkolnej , nadawania  audycji

     przez  radiowęzeł , organizowania  działalności kulturalnej i sportowej

     zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  szkoły.

32.W przypadku  zaistnienia  sporu , konfliktu  między  organami  Szkoły,  

     funkcję  mediacyjną  przejmuje  organ  , który nie  jest  bezpośrednio

     zaangażowany  w  spór. Zadaniem  mediatora  jest  złagodzenie  sporu  i 

    doprowadzenie  do  zgody.

 

                                             ROZDZIAŁ  IV

                   

                                     ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

                                                       §  7.

1.Struktura  organizacyjna   szkoły  obejmuje  klasy  I – III .

 

2.Szczegółową  organizację  nauczania   , wychowania  i  opieki  w  danym 

    roku  szkolnym   określa   arkusz   organizacyjny   Gimnazjum   nr  1  ,  

   opracowany  przez  dyrektora  szkoły  do  dnia  10  maja   każdego  roku . 

   Arkusz organizacyjny  szkoły  zatwierdza  organ  prowadzący  szkołę  do

  dnia  30  maja  danego  roku.

3.W arkuszu  organizacyjnym  szkoły   zamieszcza się w szczególności : liczbę

    pracowników  szkoły łącznie z liczbą  stanowisk  kierowniczych , ogólną 

    liczbę zajęć  edukacyjnych finansowanych ze  środków  przydzielonych

    przez  organ  prowadzący  szkołę.

4.Oprócz  zajęć  określonych  arkuszem  organizacyjnym , szkoła  może

   prowadzić    inne    formy    pracy   pozalekcyjnej  finansowane że  źródeł

   pozabudżetowych.

5.Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  semestry.

 

                                                       §  8

1.Podstawową  jednostką  organizacyjną  Gimnazjum  Nr 1  jest  oddział. Liczba

   uczniów  w  oddziale  nie powinna być  mniejsza  niż  20 i nie  większa niż 35.

 

                                                  §  9.

1.Oddział    można    dzielić   na   grupy  na   zajęciach , dla  których  z  treści

    programu    nauczania    wynika     konieczność     prowadzenia     ćwiczeń

    laboratoryjnych   i     innych   ,   na    zajęciach    z    języków   obcych  oraz 

    informatyki ,  z   zastrzeżeniem   ust.2.

2.Podział  na grupy  jest  obowiązkowy  podczas  ćwiczeń  laboratoryjnych

   w  oddziałach liczących powyżej  30  uczniów oraz  na  zajęciach  z języków

   obcych  i  informatyki  w  oddziałach  liczących    powyżej   24  uczniów.

3.Po  zapewnieniu  środków   finansowych  przez organ prowadzący  szkołę,

   w oddziałach  liczących  odpowiednio  mniej   niż 24  uczniów  lub  mniej

   niż   30  uczniów ,   na    zajęciach   ,   o których    mowa  w   ust.2 ,  można

   dokonywać  podziału   oddziału   na  grupy.

4.Zajęcia  wychowania   fizycznego powinny  być  prowadzone  w  grupach

     liczących  nie  mniej  niż 12  i  nie  więcej  niż  26  uczniów.

 

                                               §  10.

Organizację  stałych  , obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęć  edukacyjnych określają  tygodniowe  rozkłady  zajęć  ustalone  przez  Dyrektora  szkoły , na podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  , z uwzględnieniem  zasad   ochrony zdrowia  i higieny  pracy.

 

                                               § 11.

Godzina  lekcyjna  trwa  45 minut . W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza się  prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  czasie  od  30  do  60  minut , zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć.

 

                                               §  12.

Szkoła   może  przyjmować  słuchaczy  kształcenia  nauczycieli   oraz  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne na  podstawie  porozumienia  zawartego  pomiędzy  Dyrektorem

Szkoły   a  poszczególnymi  zakładami  kształcenia  nauczycieli  lub  wyższą  szkołą.

 

                                               §  13.

1.W  szkole   funkcjonuje    biblioteka   ,  która   służy   realizacji   potrzeb

   i  zainteresowań  uczniów, zadań  dydaktyczno - wychowawczych  szkoły,

  doskonaleniu   warsztatów   pracy   nauczycieli , popularyzowaniu   wiedzy 

   pedagogicznej wśród  rodziców , popularyzowaniu  wiedzy  o  regionie.

W tym  celu biblioteka  prowadzi :

a)     przysposobienie  czytelniczo - informacyjne ,

b)    dział  wypożyczania  książek ,

c)     czytelnię.

2.Z biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie , nauczyciele , inni  pracownicy 

   Gimnazjum , rodzice.

 3.Osoby nie  wymienione w pkt. 2 mogą  korzystać  z  biblioteki  za  zgodą

   Dyrektora  szkoły .

4.Godziny   pracy    biblioteki    określa    corocznie     Dyrektor     szkoły

    uwzględniając    możliwości    dostępu    do    jej   zbiorów   podczas  zajęć

    lekcyjnych  i   po  ich  zakończeniu. Godziny  te  są  ujęte  w  tygodniowym 

    rozkładzie  zajęć.

 5. Do  zadań  nauczycieli   bibliotekarzy  należy :

  a ) udostępnianie    zbiorów  ,   udzielanie    i    opracowywanie    informacji

       bibliotecznych  ,   katalogowych   ,   bibliograficznych   ,   rzeczowych   i

       tekstowych , 

   b ) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych propozycjach książkowych  

   c ) prowadzenie  przysposobienia  czytelniczego i  informacyjnego  zgodnie 

z  opracowanym  programem.

d)    przygotowywanie  analiz    stanu    czytelnictwa    na    posiedzenia  Rad

Pedagogicznych , informowanie  zainteresowanych  nauczycieli  o  czytelnictwie uczniów.

   e ) organizowanie  uczniowskich  zespołów  bibliotecznych  a wraz  z  nimi -

        prowadzenie  różnorodnych  form  inspiracji  czytelnictwa  i  rozwijania 

        kultury   czytelniczej  uczniów.

   f ) gromadzenie  zbiorów  zgodnie  z  potrzebami  gimnazjum   - na podstawie  

        analizy  posiadanych  zbiorów  oraz   dezyderatów uczniów  i  nauczycieli,

   g ) gromadzenie    konspektów       scenariuszy    uroczystości    szkolnych ,  

        gromadzenie  wydawnictw  związanych  z  regionem,

   h) dokonywanie  raz do  roku  selekcji  zbiorów ,

i ) opracowywanie  zbiorów  bibliotecznych,

j)       konserwowanie  zbiorów  bibliotecznych ,

k)     organizacja  warsztatu  informacyjnego :

-     wydzielanie  księgozbioru  podręcznego  ,

-     prowadzenie  katalogów : alfabetycznego i  rzeczowego  książek ,

czasopism  będących  własnością   biblioteki  i  innych  pracowni , z podaniem  miejsca  ich  przechowywania,

-     gromadzenie  zestawień  bibliograficznych.

6.Nauczyciel  bibliotekarz  w  pracy  swojej  współpracuje  z  nauczycielami ,

   rodzicami  uczniów , pedagogiem  szkolnym , bibliotekarzami pozaszkolnymi

   oraz  instytucjami  kulturalnymi.

7.Nauczyciel  bibliotekarz  jest  zobowiązany  do  wykonywania  innych  zadań

   zleconych    przez    Dyrektora    szkoły    wynikających    z    realizacji  planu

   dydaktyczno - wychowawczego.

 

                                                  §  14

 

1. Szkoła    prowadzi    stołówkę    dla   dzieci .   Odpłatność    za   korzystanie 

   z  posiłku  ustala  zespół , którego  przewodniczącym  jest  Dyrektor  szkoły.

2.Ze  stołówki  mogą  korzystać pracownicy   szkoły.

3.Za  zgodą  Dyrektora  szkoły  , ze stołówki  mogą  korzystać osoby

   nie  będące  pracownikami   szkoły.

 

 

                                               ROZDZIAŁ  V

 

                      NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

                                                 §  15.

 

W   Gimnazjum      zatrudnia    się     kadrę     pedagogiczną   ,   pracowników

administracji  i  obsługi  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami i zatwierdzonym  arkuszem  organizacyjnym.

 

                                                 § 16.

 

1.Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą oraz

   jest odpowiedzialny  za  jakość  tej pracy  i  bezpieczeństwo  powierzonych

   jego  opiece  uczniów ( wychowanków) .

2.Do   zadań  nauczyciela  w  szczególności  należą :

a)     dbałość o bezpieczeństwo powierzonych  mu pod  opiekę  dzieci ,

b)    realizacja  zadań  szkoły ,

c)     wzbogacanie  własnego  warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,

d)    wspieranie  rozwoju  psychofizycznego , zdolności  i  zainteresowań uczniów,

e)     udzielanie  pomocy  w  przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb  uczniów,

f)      obiektywne , systematyczne , jawne  ocenianie uczniów, motywowanie

aktywności  uczniów  w  realizacji  zadań  postawionych  na  lekcji ,

g)     przygotowywanie  i  bezpieczne  wykorzystywanie  dostępnych  w  szkole

środków  dydaktycznych  wywołujących  aktywność  poznawczą  lub  ruchową  uczniów,

 

h)     systematyczne  informowanie  rodziców  o  postępach  dziecka ,

występujących   niepowodzeniach ; podejmowanie  wspólnie  z rodzicami

działań  wychowawczych,

   i )  prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej ,

   j)  dbałość  o  powierzone  mienie , estetykę   klasy  ( prawidłowe

        zabezpieczanie  i  przechowywanie  pomocy  dydaktycznych) ,

l)       uczestnictwo  w  dyżurach , zgodnie  z  opracowanym  harmonogramem

i  regulaminem.

 

                                         §  17.

 

1.Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności ,

   Dyrektor  szkoły   powierza    każdy    oddział     szczególnej    opiece

   wychowawczej  jednemu  z  nauczycieli uczących  się w tym  oddziale .

   Do zadań  wychowawcy  w  szczególności  należy :

a)     poznanie  i  ustalenie potrzeb  opiekuńczo - wychowawczych klasy ,

b)    programowanie  i  organizowanie procesu  wychowania  w  zespole ;

      tworzenia  warunków  do  rozwoju  uczniów , przygotowania  ich  do

      życia   w zespole , rodzinie , społeczeństwie,

c)     inspirowanie  i  wspomaganie  działań zespołowych uczniów ,

d)    rozwiązywanie  i zażegnywanie  konfliktów  w  zespole , a także między

wychowankami  a  społecznością  uczniowską ,

e)     współpraca  z  rodzicami  wychowanków , z klasową  radą  rodziców ,

informowanie  ich  o wynikach  i  problemach  w  zakresie  kształcenia

i wychowania , włączania  rodziców w programowe  i  organizacyjne  sprawy  klasy ,

f)      współdziałanie  z  pedagogiem szkolnym , pielęgniarką i innymi

instytucjami pozaszkolnymi , w celu  uzyskania  wszechstronnej  pomocy

dla  swoich  wychowanków  i  doradztwa  dla  ich   rodziców,

g)     współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  klasie , uzgadnianie

z  nimi  działań   wychowawczych  wobec ogółu   uczniów a także  wobec

tych, którym  potrzebna  jest  indywidualna  opieka

2. W  szkole   wprowadzone  są  następujące  formy  kontaktów z

     rodzicami :

a)     szkoła  organizuje  w  roku  szkolnym  co  najmniej  3  spotkania

wychowawców  z  rodzicami  uczniów  poszczególnych  oddziałów ,

   b)  szkoła   organizuje  w  roku  szkolnym co  najmniej  1  zebranie ogólne

        rodziców  z  udziałem  Dyrektora   szkoły ,

c)  szkoła  organizuje  dwa  razy  w  roku  szkolnym  dni  otwarte  dla

rodziców , umożliwiające  indywidualne  kontakty  rodziców  z  nauczycielami uczącymi w poszczególnych  oddziałach ,

    d)  szkoła  umożliwia  indywidualne  kontakty rodziców  z  wychowawcami

z  inicjatywy  rodziców  oraz  z  inicjatywy  wychowawców , nauczycieli  i  dyrektora  szkoły  ( w uzgodnionych  terminach).

 

                                                §  18

 

1. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  danym  oddziale  tworzą  zespół ,

   którego  zadaniem  jest  ustalenie  i  ewaluacja  szkolnego  zestawu 

   programów ,  o którym  mowa  w  przepisach  w  sprawie  warunków  i 

   trybu dopuszczania   do  użytku  szkolnego  programów  nauczania  oraz

   wykazów  tych programów.

2.W   szkole   można  utworzyć  : zespoły    wychowawcze  ,  zespoły       

     przedmiotowe  lub  problemowo  - zadaniowe .

3. Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący , wyłoniony  spośród  członków 

    zespołu.

4. Do  zadań  zespołów  o  których mowa  w  pkt1 należy  w  szczególności :

     a) udział w  opracowywaniu   propozycji   szczegółowych  zasad

         wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  uczniów  zgodnie  z odrębnymi

         przepisami ,

b)    udział  w  realizacji  zadań  dydaktycznych , wychowawczych ,

opiekuńczych  i  profilaktycznych  szkoły ,

c)     organizowanie  doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa

     metodycznego

 

                                           ROZDZIAŁ  VI

 

                                    UCZNIOWIE      SZKOŁY

 

                                               §  19.

 

1.Do   szkoły    uczęszczają   uczniowie  z  wyznaczonego   przez  Radę

    Miejską  w  Chojnowie   obwodu.

2.Za  zgodą  Dyrektora   szkoły  , do  szkoły   może  być  zapisany  uczeń

   spoza  obwodu   szkoły.

3.Dyrektor   szkoły   może  ,  w   drodze   decyzji ,  na  podstawie   uchwały

   Rady  Pedagogicznej , po zasięgnięciu opinii  Samorządu  Uczniowskiego

   skreślić  ucznia  z  listy  uczniów. Przepis  ten  nie  dotyczy  ucznia  objętego

   obowiązkiem szkolnym . W  uzasadnionych  przypadkach uczeń , na  wniosek

   Dyrektora    szkoły  , może  zostać przeniesiony   przez  Kuratora   Oświaty

   do  innej  szkoły.

 

                                     §  20.

1.Uczeń  ma  prawo do :

a)     opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  szkole  zapewniających

mu  bezpieczeństwo , ochronę  przed  wszelkimi  formami   przemocy

fizycznej  bądź psychicznej  oraz  ochronę  poszanowania  jego  godności,

b)    poszanowania  godności , narodowości , religii  oraz  własności  osobistej,

c)     rzetelnej i  sprawiedliwej  oceny  zachowania i postępów  w  nauce

( załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny  System Oceniania  ),

    d)  czynnego  uczestnictwa  w  wyborach  do  Samorządu  Uczniowskiego

oraz  wyborach  nauczyciela , opiekuna SU,

     e) redagowania   i  wydawania  gazetki  szkolnej,

     f) opieki  socjalnej  na  zasadach  określonych odrębnymi  przepisami

     g) rozwijania  swoich  zainteresowań , uzdolnień  i  talentów ,

     h) pomocy  w  przypadku  trudności  w  nauce ,

            i) korzystania  ze  sprzętu , pomieszczeń  szkolnych  , środków

dydaktycznych , biblioteki na  określonych  w  regulaminie  szkolnym  warunkach,

     j) poznania  zakresu  materiału przewidzianego  do  kontroli  oraz terminu

         jej  przeprowadzenia ,

     k) reprezentowania  szkoły  w  środowisku poprzez   uczestnictwo

         w  konkursach  oraz  innych  formach  aktywności.

 

2.Uczeń  ma  obowiązek :

a)     przestrzegania  postanowień  zawartych  w  statucie  szkoły  i

regulaminie  szkoły ,

b)    systematycznego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach lekcyjnych

i życiu  szkoły ,

c)     okazywania  szacunku  nauczycielom oraz  innym pracownikom szkoły,

d)    szanowania  godności  i  własności  członków  społeczności  szkolnej ,

przestrzegania  zasad  kultury,

     e) troszczenia   się  o  mienie  i  estetyczny  wygląd  szkoły,

f) dbania  o zdrowie i bezpieczeństwo  swoje  i  innych ,

g)  dbania o  honor  i  tradycje  szkoły

3.Za  wzorową  postawę  i  wybitne  osiągnięcia w nauce  uczniom  szkoły 

   przyznawane  są  nagrody i wyróżnienia , a za naganne zachowanie  i 

   naruszanie  postanowień  niniejszego  statutu , obowiązujących w szkole    

   zarządzeń  i  regulaminów  oraz  przepisów stosowane  są  wobec

    uczniów  kary.

4.Kryteria  przyznawania  nagród  i  wyróżnień :

a)     za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  i  wzorowe  zachowanie ,

b)    za  zajęcie  wysokiego  miejsca w  eliminacjach  rejonowych , wojewódzkich , ogólnopolskich  różnego  rodzaju konkursów i olimpiad.

5. Rodzaje  nagród  i  wyróżnień :

a)     pochwała  dyrektora  szkoły  wobec  klasy oraz  innego  audytorium ,

b)    list  pochwalny  dyrektora  dla  rodziców ucznia ,

c)     nagroda  rzeczowa ( Regulamin  Rady  Szkoły )

6. Kary  i  sposób  ich  stosowania : 

a)     upomnienie , którego  udziela  wychowawca  klasy w formie  ustnej

lub  pisemnej   na  forum klasy , Samorządu  Uczniowskiego ,

b)    nagana  udzielona  przez  dyrektora  szkoły ,

c)     zawieszenie    w  pełnieniu  funkcji  społecznej przez   dyrektora ,

d)    przeniesienie    do  innej  równoległej  klasy ,

e)     wystąpienie  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o  przeniesienie

do  innej  szkoły ( w uzasadnionych  przypadkach)

 

                                ROZDZIAŁ  VII

         

                                           POSTANOWIENIA    KOŃCOWE

                                              

                                                         § 21

 

1. Szkoła   używa  pieczęci  urzędowej  zgodnie  z  odrębnymi przepisami.

 

 

                                                         § 22.

 

1. Szkoła   prowadzi  i przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi

   przepisami .

2.Zasady  prowadzenia  przez   szkołę   gospodarki  finansowej  i materiałowej 

   określają  odrębne  przepisy.

 

                                                          § 23 .

1.Pierwszy  statut  uchwala  Rada  Miejska w Chojnowie .

2.Zmiany  w  statucie  wprowadzane  są  uchwałami  Rady  Pedagogicznej ,

   wymagają  opinii  Kuratorium  Oświaty  i zatwierdzenia  przez  organ

   prowadzący.

 

                                               § 24 .

 

Postanowienia  niniejszego  statutu  wchodzą  w  życie z dniem  01.09.2002 r.

 

Ilość odwiedzin: 5519
Osoba, która wytworzyła informację: Gimnazjum Nr 1
Osoba, która odpowiada za treść: Gimnazjum Nr 1
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-10 04:42:18
Data udostępnienia informacji: 2003-10-10 04:42:18
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-22 11:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner