logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja dla kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego w Legnicy
oraz do Sądu Rejonowego w Złotoryi
na kadencję 2012-2015
wybieranych przez Radę Miejską Chojnowa
 
Urząd Miejski w Chojnowie informuje, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako załącznik do rozporządzenia w wersji podpisanej 9 czerwca 2011 r. przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, wydanego na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ogłoszonej w Dz. U. Nr 109 poz. 627.
 
W związku z powyższym na stronie na stronie internetowej www.chojnow.eu  został udostępniony wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, dostosowany dla kandydatów ubiegających się o wybór na ławników z terenu miasta Chojnowa.
 
Z uwagi na określony przez Ministra Sprawiedliwości termin wejścia w życie ww. rozporządzenia, zgłoszenia kandydatów na ławników - według nowych zasad - będą przyjmowane od 14 czerwca br. do 30 czerwca br.
 
 
 
organizacja akcji wyborczej
 
 
WYDAWANIE WZORÓW KART ZGŁOSZEŃ I WZORÓW NIEKTÓRYCH ZAŁĄCZNIKÓW
 
KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW - PRZYJMOWANE SĄ
W BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
PL. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 W GODZINACH URZĘDOWANIA
(poniedziałek, środa, czwartek, 7.30 - 15.30,
wtorek 7.30 - 16.30 oraz piątek 7.30 - 14.30).
 
OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
Z DNIEM 30 CZERWCA 2011 R.
Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Biurze Rady Miejskiej lub pod numerem telefon: (076) 8188-285 wew. 107
 
Wszelkie potrzebne druki wydawane są w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Chojnowa: chojnow.eu lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chojnowa: bip.chojnow.net.pl
 
 
 
OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW
 
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Chojnowie powołuje zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
WYBORY ŁAWNIKÓW
 
Ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi wybiera Rada Miejska w Chojnowie - w głosowaniu tajnym.
 
Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015, odbędą się najpóźniej w październiku br. na sesji Rady Miejskiej w Chojnowie. Dokładny termin wyborów ławników zostanie podany po ustaleniu harmonogramu sesji Rady w miesiącu październiku br.
 
 
zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników
 
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana ustawy z 15 kwietnia 2011r.).
 
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
 
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 
W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Chojnowa kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.
 
 
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
 
 
 
 
 
 
wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
 
Poniżej udostępniono wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci pliku *.PDF dostosowany dla osób kandydujących z terenu miasta Chojnowa na ławników do sądów: Rejonowego w Złotoryi i Okręgowego w Legnicy.
 
Załączniki:
wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika: karta zgloszenia1.pdf
 
 
Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
 
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
Poniżej można pobrać wzór zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego, które należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Legnicy.
 
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.
 
Załączniki:
wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika: zapytanie o udzielenie informacji o osobie kandydata na lawnika.pdf
 
 
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 
Załączniki:
dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych: oswiadczenie kandydata1.pdf
 
 
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 
Załączniki:
dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej: oswiadczenie kandydata 2.pdf 
 
 
4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 
Załączniki:
dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika: oswiadczenie kandydata 3.pdf
 
 
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 
UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Załączniki:
 
 
6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
 
Załączniki:
 
 
7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
 
UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa.
 
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
 
8) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.
 

Ilość odwiedzin: 3009
Nazwa dokumentu: Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015
Skrócony opis: Informacja dla kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy oraz do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2012-2015 wybieranych przez Radę Miejską Chojnowa
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Zawiślańska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Zawiślańska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Mras
Data wytworzenia informacji: 2011-06-13 13:53:54
Data udostępnienia informacji: 2011-06-13 13:53:54
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-13 14:08:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner