logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   minus Ogłoszenia
      minus Rok 2017
      minus Rok 2018
      minus Rok 2019
      minus Rok 2020
      minus Rok 2021
      plus Konkursy ofert
      minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019
      minus Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja dla kandydatów na ławników

do Sądu Okręgowego w Legnicy

oraz do Sądu Rejonowego w Złotoryi

na kadencję 2016-2019

wybieranych przez Radę Miejską Chojnowa

 

 

WYDAWANIE WZORÓW KART ZGŁOSZEŃ I WZORÓW NIEKTÓRYCH ZAŁĄCZNIKÓW

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW - PRZYJMOWANE SĄ

W BIURZE RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

PL. ZAMKOWY 1, POK. NR 4 W GODZINACH URZĘDOWANIA

(poniedziałek, środa, czwartek,  7.30 - 15.30,
wtorek 7.30 - 16.30 oraz piątek 7.30 - 14.30).

 

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2015 R.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Biurze Rady Miejskiej lub pod numerem telefon: 76 81-88-285 wew. 107.

Wszelkie potrzebne druki wydawane są w Biurze Rady Miejskiej lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w  Chojnowie: chojnow.eu lub  w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Chojnowie: bip.chojnow.net.pl.

OPINIOWANIE KANDYTATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska Chojnowa powołuje zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławników do Sądu  Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego  w Złotoryi wybiera  Rada Miejska  Chojnowa  - w głosowaniu tajnym.

 

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019, odbędą się najpóźniej  w październiku br. na sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Dokładny termin wyborów ławników zostanie podany po  ustaleniu harmonogramu  sesji  Rady       w miesiącu październiku br.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców miasta Chojnowa kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br.,  a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Poniżej udostępniono wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci pliku *.PDF dostosowany dla osób kandydujących z terenu miasta Chojnowa na ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi i Sądu Okręgowego w Legnicy.

Załączniki:

wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika: /download/file/lawnicy2015_karta_zgloszenia-1(1).pdf

 

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.

Poniżej można pobrać wzór zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego, które należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

 

Załączniki:

wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na ławnika: /download/file/formularz_krk_osoba.pdf

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Załączniki:

dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań  z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych: /download/file/oswiadczenie_kandydata_1.pdf

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

Załączniki:

dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej: /download/file/oswiadczenie_kandydata_2.pdf

4) dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,

Załączniki:

dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika: /download/file/oswiadczenie_kandydata_3.pdf

5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Załączniki:

wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika: /download/file/Wz%C3%B3r%20za%C5%9Bwiadczenie%20lekarskie%20o%20stanie%20zdrowia%20kandydata%20na%20%C5%82awnika.pdf

6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

Załączniki:

wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika: /download/file/lista%20osob%20zglaszajacych%20kandydata%20na%20lawnika(2).pdf

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa.

UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

8) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Ilość odwiedzin: 4291
Nazwa dokumentu: Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Kuta
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kuta
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Kuta
Data wytworzenia informacji: 2015-06-08 14:19:03
Data udostępnienia informacji: 2015-06-08 14:19:03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 15:47:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner