logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie.


Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

W związku z nowym okresem świadczeniowym 2017/2018 Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, można pobrać i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Chojnowa w pokoju nr 5:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30

 • we wtorek od godziny 7:30 do 16:30

 • w środę od godziny 7:30 do 15:30

 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30

 • w piątek od godziny 7:30 do 14:30.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

 Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko do wniosku dołącza:

• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

 

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

 

Od dnia 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy i będzie on trwał do 30 września 2018 r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w okresie świadczeniowym 2017/2018:

1. Dochody:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny jest rok 2016.

 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.

 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.

 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.

 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:

 • Formie opłacanego podatku

 • Wysokości przychodu

 • Stawce podatku

 • Wysokości opłaconego podatku

 

2. Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

 

3. Wymóg alimentów

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

 • postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym

• ugoda zatwierdzona przez sąd

• prawomocny wyrok sądu

• ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd

• akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

• Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)

• Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka)

• Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

• Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

• Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach


 

4. Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

 

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego


 

Ilość odwiedzin: 7600
Nazwa dokumentu: Rodzina 500 plus
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Nowakowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowakowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 11:15:33
Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 11:15:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 10:59:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner