logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY.

Chojnów. dn. 25.08.2017 r.

 

Nazwa i adres jednostki:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów

Nazwa stanowiska: sekretarz szkoły

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy : Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony - od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. 

Wymagania obowiązkowe :

 • wykształcenie średnie (najlepiej o profilu administracyjnym),
 • co najmniej pięcioletni staż pracy (najlepiej na podobnym stanowisku)
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość  przepisów prawa oświatowego,
 • obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna, program komputerowy „e-Sekretariat”,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej–SIO,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • obsługa kancelaryjna szkoły (prowadzenie sekretariatu i korespondencji)
 • komunikatywność, rzetelność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,  dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wysoka kultura osobista.

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków sekretarza szkoły należeć będzie między innymi:

 • prowadzenie zasobów kancelaryjnych sekretariatu szkoły zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej,
 • przygotowanie i wysyłanie korespondencji
 • zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i dokumentów znajdujących się w sekretariacie,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób według kompetencji,
 • współdziałanie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego,
 • zamawianie druków szkolnych tj.: legitymacji szkolnych, kart rowerowych itp.
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji szkolnej związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie czynności kasjera zgodnie z instrukcją kasową szkoły,
 • współpraca z główną księgową w zakresie spraw finansowych jednostki (prowadzenie raportów kasowych),
 • systematyczne zapoznawanie się z bieżącymi przepisami,
 • opracowywanie i wysyłanie w terminie sprawozdań dotyczących spraw uczniowskich,
 • wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich – prowadzenie ewidencji, wydawanie i prowadzenie ewidencji kart rowerowych,
 • prowadzenie księgi uczniów oraz księgi ewidencji dzieci
 • prowadzenie ewidencji przyjęć do kl. I,
 • załatwianie spraw związanych z przyjęciem  oraz przekazaniem  uczniów do innej szkoły,
 • prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno–wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

Wymagane dokumenty :

 • podanie o przyjęcie na stanowisko sekretarza szkoły
 • list motywacyjny
 • życiorys - CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy , ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności,

Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie ul. Kościuszki 30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie BIP szkoły. Dyrektor SP nr 3 w Chojnowie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie BIP szkoły.

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Nr 101, poz. 922)

Oświadczenia i kwestionariusz do pobrania tutaj

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY.
Skrócony opis: nabór na stanowisko sekretarza szkoły
Osoba, która wytworzyła informację: Dyr.SP3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyr.SP3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 22:08:28
Data udostępnienia informacji: 2017-08-25 22:08:28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 22:13:08

Wersja do wydruku...

corner   corner