logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Gimnazjum Nr 1
   minus Gimnazjum Nr 2
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      minus Organizacja jednostki
      minus Regulamin Organizacyjny
      minus Statut MOPS
      minus Informacje
      plus Budżet i majątek
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Regulamin organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie zwanego dalej MOPS, określa strukturę  oraz zasady funkcjonowania MOPS.

§ 2.

MOPS realizuje zadania:
1) własne gminy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
    gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 18, poz. 74 z późniejszymi zmianami)
    oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej
    (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, ze zmianami)
2) zlecone na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej
    (Dz.U. z 1998r. nr 64 poz. 414, ze zmianami)
3) zlecone na podstawie innych ustaw.

§ 3.

MOPS funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.

II. PODZIAŁ FUNKCJI KIEROWNICZYCH

§ 4.

1. Pracą MOPS kieruje Kierownik.
2. W czasie nieobecności Kierownika pracą MOPS kieruje zastępca.

§ 5.

1. Działem kieruje kierownik działu.
2. Sekcją kieruje kierownik sekcji.
3. Kierownika działu, kierownika sekcji, kierownika Ośrodka Wsparcia
   zastępuje w czasie ich nieobecności pracownik wyznaczony przez
   Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPS

§ 6.

1. W MOPS funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
   1/ Samodzielne stanowisko d/s kadr i usług opiekuńczych.
   2/ Dział Pomocy Środowiskowej i instytucjonalnej, w którym działają:
 a) Sekcja Pracy Socjalnej,
 b) Sekcja Świadczeń.
   3/ Dział Finansowo - Księgowy, w którym działają:
 a) główny księgowy,
 b) specjalista d/s księgowości,
 c) kasjer,
 d) referent d/s finansowych.
   4/ Radca Prawny.
   5/ Psycholog.
   6/ Pracownik administracyjno - biurowy.
2. W skład MOPS wchodzą także:
    1/ Klub Seniora.
    2/ Opiekunki.
    3/ Obsługa

IV. ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁÓW

§ 7.

Do wspólnych zadań działów i jednostek organizacyjnych, o których mowa
w § 6 ust. 1 i 2 należy:
1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
2) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi MOPS i innymi organizacjami,
3) przygotowanie analiz, opracowań i innych informacji dla potrzeb Kierownika,
4) przestrzeganie przepisów prawa w zakresie właściwości rzeczowej.

§ 8.

Do stanowiska d/s kadr i usług opiekuńczych należy;

1) opracowywanie regulaminów wynagrodzenia za pracę,
2) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników w sprawach związanych
    ze stosunkiem pracy,
3) zbezpieczenie dopływu kadr pracowniczych niezbędnych do prawidłowej
    realizacji zadań,
4) ewidencja pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,
5) badań lekarskich i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
6) organizacji i nadzoru nad realizacją usług opiekuńczych,
7) prowadzenie archiwum.

§ 9.

Do Działu Pomocy Środowiskowej należą sprawy:

1) zasiłków stałych, Stałych wyrównawczych i rent socjalnych,
2) zasiłków okresowych - gwarantowanych,
3) zasiłków okresowych,
4) zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa,
5) zasiłków dla kombatantów,
6) zasiłków jednorazowych i pomocy w naturze,
7) zasiłków celowych i okresowych specjalnych,
8) pomocy rzeczowej,
9) zlecania pochówków,
10) dożywiania uczniów w szkołach.

§ 10.

Do Działu Finansowo - Księgowego należą sprawy:

1) prowadzenie bieżącej ewidencji finansowej w/g zasad rachunkowości
    (w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne, bezbłędne sprawdzalne i bieżące
    przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej MOPS-u w urządzeniach
    księgowych: syntetycznych, analitycznych, na kontach przewidzianych
    w zakładowym planie kont),
2) prowadzenie ewidencji magazynowej ilościowej poza bilansowej,
3) sporządzania zestawień wszystkich sald i obrotów miesięcznie i narastająco,
4) kontroli prawidłowości sporządzania dokumentów księgowych pod względem
    formalnym i rachunkowym oraz obiegu dokumentów finansowo - księgowych,
5) prowadzenie likwidatury, w/g protokołów komisji,
6) rozliczeń z budżetem z tytułu dochodów,
7) rozliczeń rozrachunków z kontrahentami,
8) naliczania wynagrodzeń i prowadzenia ewidencji osobowej wynagrodzeń
   dla pracowników MOPS,
9) rozliczeń z budżetami z tytułu podatku składek ZUS, funduszu emerytalnego itp.,
10) naliczania odpisów na ZFŚS i jego wykorzystania,
11) obsługi kasowej dla MOPS,
12) obsługi kasowej dla podopiecznych MOPS,
13) rozliczeń i inwentaryzacji majątku trwałego, wyposażenie, żywności,
      materiałów MOPS,
14) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
15) sprawozdawczości finansowo - księgowej,
16) nadzoru i kontroli wykonywania budżetu MOPS,
17) sporządzania planów wydatków i dochodów MOPS,
18) prowadzenie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
19) naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla podopiecznych.

§ 11.

Obowiązki radcy prawnego w zakresie obsługi prawnej MOPS regulują odrębne
przepisy.

§ 11a.

Obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji regulują odrębne przepisy.

§ 11b.

Obowiązki Inspektora ds. BHP regulują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 12.

Jednoosobowe stanowisko d/s organizacji MOPS

Do Działu Organizacyjnego należą sprawy:
1) administrowania majątkiem MOPS,
2) zaopatrywania MOPS w artykuły biurowe, sprzęt biurowy, materiały budowlane,
3) opracowywania dokumentów związanych z formalno - prawnym
    funkcjonowaniem MOPS,
4) nadzoru, koordynacji i kontroli sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz
    prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i P.Poż.,
6) obsługi komisji ds. i Ochrony Przeciwpożarowej w MOPS,
7) obsługi komisji ds. BHP w MOPS,
8) ekspedycji poczty,
9) zakupu i dystrybucji druków ścisłego zarachowania,
10) realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
11) opracowywania i realizacji planów remontowo - budowlanych i inwestycyjnych.

§ 13.

Ośrodek Wsparcia i Klub Seniora zapewniają całodzienny pobyt każdy w swoim zakresie, podstawowe świadczenia opiekuńcze, zajęcia rekreacyjno - kulturalne, opiekę medyczną, zajęcia rehabilitacyjne, wyżywienie, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

§ 14.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 6. odpowiadają
    przed Kierownikiem MOPS za organizację i dyscyplinę pracy oraz wykonywanie zadań
    i załatwiania spraw.

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik MOPS
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-18 14:06:13
Data udostępnienia informacji: 2003-11-18 14:06:13
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-18 15:55:40

Wersja do wydruku...

corner   corner