logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Gimnazjum Nr 1
   minus Gimnazjum Nr 2
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Statut MBP
      minus Regulamin organizacyjny MBP
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/153/2000
Rady Miejskiej w Chojnowie
z dnia 27 września 2000 r.


STATUT
MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
W  CHOJNOWIE


I. Przepisy ogólne.

§ l.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie zwana dalej "Biblioteką" została utworzona na mocy Uchwały Nr XI/63/92 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 marca 1992 r. i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz.136).
5. Niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Chojnowie.

§ 3.

Siedzibą Biblioteki jest Chojnów i działa ona na obszarze miasta.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta Chojnowa.

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

§ 6.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą.

II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 7.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 8.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Udzielanie bibliotekom innych sieci pomocy fachowej. -
7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 10.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

§ 11.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12.

l. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w przepisach w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych
stanowisk w instytucjach kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są w oparciu o regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

§ 13.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.
2. W skład Biblioteki wchodzi Filia nr l Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie przy ul. W. Sikorskiego 12.
3. Do zakresu działania w/w Filii należy przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz ich popularyzacja w różnych formach.
4. Tworzenie nowych filii wymaga zgody organizatora.

§ 14.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 15.

1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, w której skład wchodzą przedstawiciele organizatora i czytelników.
2. Radę powołuje dyrektor Biblioteki.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 16.

Działalność Biblioteki jest finansowana:
1) ze środków przekazanych przez organizatora,
2) ze środków własnych,
3) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) z innych źródeł.

§ 17.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową instytucji kultury.

§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, a obejmujący: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 19.

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za
swoje usługi i wydawnictwa.

§ 20.

Zmiany w statucie mogę być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Nazwa dokumentu: uchwalony 27.09.2000 r.
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor MBP
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-20 09:35:23
Data udostępnienia informacji: 2003-11-20 09:35:23
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-20 10:03:54

Wersja do wydruku...

corner   corner