logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   minus Przedszkole Miejskie Nr 1
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 3
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Gimnazjum Nr 1
   minus Gimnazjum Nr 2
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Statut MBP
      minus Regulamin organizacyjny MBP
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w CHOJNOWIE


I. PRZEPISY  OGÓLNE.

§ l.

1. Podstawa prawna stanowiąca o organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej:
a) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539),
b) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
c) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),
d) Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),
e) Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXX/153/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 27 września 2000 r.
2. Jednostka nadrzędna:
a) bezpośredni nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną zwaną dalej Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta Chojnowa,
b) nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

§ 2.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor powoływany przez Zarząd Miasta Chojnowa.

§ 3.

Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

II. STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  BIBLIOTEKI.

§ 4.

W skład Biblioteki wchodzą:
1. Dział Gromadzenia i Opracowania.
2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży: Wypożyczalnia i Czytelnia.
3. Dział dla Dorosłych: Wypożyczalnia i Czytelnia.
4. Filia nr l: Wypożyczalnia i Czytelnia.
5. Księgowość (samodzielne stanowisko d/s księgowości).

III. ZASADY  ORGANIZACYJNE  BIBLIOTEKI.

§ 5.

1. W bibliotece obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa: na czele każdej placówki i komórki organizacyjnej stoi kierownik.
2. Kierownik odpowiedzialny jest za organizację pracy, wydaje polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy odpowiadaj ą przed nim za wykonanie zadań.
3. Zarządzenia obowiązujące wszystkie placówki i komórki organizacyjne wydaje dyrektor Biblioteki.
4. Wszystkie placówki i komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnej
współpracy oraz do opracowania i uzgodnienia między sobą wszelkich projektów i instrukcji dotyczących pracy Biblioteki.
5. Kierownicy nie mogą wydawać poleceń służbowych pracownikom nie będących pracownikami kierowanej przez nich placówki i komórki organizacyjnej.
IV. ZAKRES I OBOWIĄZKI DYREKTORA BIBLIOTEKI.

§ 6.

1. Dyrektor kieruje Biblioteką w ramach obowiązujących przepisów prawnych, jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki, a zwłaszcza za realizację planów, właściwą organizację oraz oszczędną! racjonalną gospodarkę.
2. Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności:
- współpraca z władzami, organizacjami i instytucjami społeczno-kulturalnymi działającymi w mieście,
- reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
- składanie w imieniu Biblioteki wszelkich oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
- ustalanie struktury organizacyjnej i ilości etatów dla poszczególnych placówek i komórek organizacyjnych w ramach otrzymanych limitów,
- koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowego i kierowników,
- ustalanie wytycznych dla opracowania perspektywicznych i rocznych planów pracy i budżetu oraz zatwierdzanie tych planów, wniosków finansowych i sprawozdań z działalności Biblioteki,
- kierowanie sprawami osobowymi:
- przyjmuje, awansuje i zwalnia pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów,
- ustala podział czynności i obowiązków podległych pracowników oraz pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy,
- powoływanie komisji wewnętrznych oraz organizowanie okresowych narad,
- przeglądanie przychodzącej korespondencji i jej przydział, podpisywanie korespondencji wychodzącej, umów, dokumentów w sprawach osobowych, organizacyjno-prawnych, skarg i wniosków i innych,
- koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej,
- ocenianie kierowników placówek i komórek organizacyjnych oraz pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy,
- organizowanie właściwych warunków bhp i ppoż.,
- zabezpieczanie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników, emerytów i rencistów,
- prowadzenie dokumentacji i kontrola majątku Biblioteki.
3. Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Biblioteki. Dyrektora zastępuje w czasie jego nieobecności w pracy osoba przez niego wyznaczona i przyjmuje uprawnienia i obowiązki przez niego określone.

V. ZAKRES  DZIAŁANIA  PLACÓWEK  I  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH.

§ 7.

1. Kierownicy placówek i komórek organizacyjnych oraz pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy podlegaj ą bezpośredni dyrektorowi oraz są odpowiedzialni za wyniki pracy podległych pracowników.
2. Do zakresu działania pracowników, o których mowa w ust. l należy:
- przekazywanie dyrektorowi Biblioteki wniosków dotyczących usprawnienia organizacji pracy i struktury Biblioteki oraz opiniowanie w tym zakresie,
- przestrzeganie zasady współpracy z innymi placówkami, komórkami organizacyjnymi oraz współżycia międzyludzkiego,
- przygotowywanie i realizowanie rocznych planów pracy placówki, komórki organizacyjnej,
- prowadzenie statystyki, sprawozdawczości w zakresie własnej działalności,
- opracowanie zakresu czynności dla podległych pracowników,
- wydawanie opinii o pracy podległych pracowników oraz składanie wniosków dyrektorowi Biblioteki w sprawach osobowych, awansów, wyróżnień i kar regulaminowych,
- przestrzeganie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 8.

KSIĘGOWOŚĆ
1. Księgowy odpowiada za całokształt pracy w księgowości.
2. Do zakresu działania księgowego należy:
- prowadzenie księgowości,
- ustalanie szczegółowego podziału wydatków i dochodów (plan finansowy), dokonywanie zmian w podziale wydatków i dochodów,
- prowadzenie obsługi kasowej i bankowej oraz wszelkich operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki,
- sporządzanie list płatniczych na podstawie kart wynagrodzeń,
- prowadzenie prac statystycznych oraz sporządzanie okresowych planów, sprawozdań i analiz finansowych,
- uzgadnianie stanu księgowego z zapisami w księgach inwentarzowych księgozbioru i majątku,
- przechowywanie dowodów, ksiąg rachunkowych, spisów inwentarzowych i sprawozdań finansowych,
- nadzór nad gospodarką materiałową,
- realizowanie kontroli wewnętrznych w ramach powierzonych obowiązków,
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Biblioteki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

§ 9.

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA
1. Na czele Działu stoi kierownik.
2. Naczelnym zadaniem Działu jest gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z zapotrzebowaniem czytelniczym środowiska i ich opracowanie.
3. Swoje zadania Dział realizuje poprzez:
- zakup nowości oraz przyjmowanie materiałów bibliotecznych z innych źródeł wpływów,
- prowadzenie prenumeraty czasopism,
- opracowywanie tj. wpisanie do księgi inwentarzowej, klasyfikowanie, katalogowanie i pieczętowanie wpływających materiałów bibliotecznych,
- nadzór nad prowadzeniem katalogów Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Działu dla Dorosłych oraz Filii nr l,
- nadzór nad selekcją, reklasyfikacją i kontrolą księgozbioru w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Dziale dla Dorosłych oraz Filii nr l,
- pomoc fachowa udzielana bibliotekom innych sieci w zakresie gromadzenia
i opracowania materiałów bibliotecznych. 4. Dział prowadzi:
- księgi inwentarzowe Biblioteki,
- księgę akcesji i rejestr wpływów,
- rejestr ubytków,
- dokumentację dowodów wpływu materiałów bibliotecznych (faktury, protokóły), dokumentację ubytków, dokumentację prenumeraty czasopism i innych zamówień materiałów bibliotecznych.

§ 10.

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Na czele Oddziału stoi kierownik, któremu podlega jeden pracownik.
2. Naczelnym zadaniem Oddziału jest dobór materiałów bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, ich udostępnianie, propagowanie książki i czytelnictwa poprzez organizowanie różnych form pracy z dziećmi.
3. Oddział składa się z Wypożyczalni i Czytelni.
4. Swoje zadania Oddział realizuje poprzez:
- uczestnictwo i nadzór nad zakupem nowości,
- udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni i Czytelni,
- właściwe przechowywanie i konserwację zbiorów,
- porządkowanie, selekcję i reklasyfikację księgozbioru Oddziału,
- kompletowanie i przechowywanie bieżących czasopism dziecięco-młodzieżowych,
- budowę warsztatu informacyjno-bibliograficznego oraz udzielanie informacji użytkownikom,
- współpracę z przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami w zakresie organizowania i prowadzenia różnorodnych form pracy z czytelnikiem (np. lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wystawy),
5. Oddział prowadzi:
- katalogi księgozbioru: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy,
- kartoteki: zagadnieniową, osobową,
- kartotekę czytelników,
- ewidencję odwiedzin, wypożyczeń, udzielanych informacji.
6. Czas pracy:
- codziennie (z wyjątkiem środy i soboty) pracownicy pracują na dwie zmiany:
I zmiana - od godz. 800 do godz. 1600,
II zmiana - od godz. 1000 do godz. 1800,
w środę od godz. 800 do godz. 1600,
w ustaloną sobotę od godz. 715 do godz. 1515,
- czas otwarcia dla czytelników:
codziennie (z wyjątkiem środy i soboty) od godz. 1000 do godz. 1800,
w środę Biblioteka jest nieczynna,
w sobotę od godz. 800 do 1500.

§ 11.

DZIAŁ DLA DOROSŁYCH
1. Na czele Działu stoi kierownik, któremu podlega dwóch pracowników.
2. Naczelnym zadaniem Działu jest dobór materiałów bibliotecznych dla czytelnika
dorosłego oraz ich udostępnianie przy zastosowaniu odpowiednich form upowszechniania informacji, propagandy bibliotecznej i pracy z czytelnikiem.
3. Dział składa się z Wypożyczalni i Czytelni, może prowadzić również punkty biblioteczne.
4. Swoje zadania Dział realizuje poprzez:
- uczestnictwo i nadzór nad zakupem nowości,
- udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni i Czytelni,
- dostarczanie książek do domu czytelnikom, którzy nie mogą samodzielnie korzystać z Biblioteki,
- właściwe przechowywanie i konserwację zbiorów,
- porządkowanie, selekcję i reklasyfikację księgozbioru Działu,
- kompletowanie i przechowywanie bieżących czasopism,
- budowę warsztatu informacyjno-bibliograficznego oraz udzielanie informacji użytkownikom,
- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- współpracę ze szkołami i innymi instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie organizowania i prowadzenia różnorodnych form pracy z czytelnikiem (np. konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wystawy).
5. Dział prowadzi:
- katalogi księgozbioru: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy,
- kartoteki: zagadnieniową, osobową, regionalną,
- inne materiały informacyjno-bibliograficzne (np. Kronika wydarzeń Chojnowa),
- kartotekę czytelników,
- ewidencję odwiedzin, wypożyczeń, udzielanych informacji.
6. Czas pracy:
- codziennie (z wyjątkiem środy i soboty) pracownicy pracują na dwie zmiany:
I zmiana - od godz. 800 do godz. 1600,
II zmiana - od godz. 1000 do godz. 1800,
w środę od godz. 800 do godz. 1600, w ustaloną sobotę od godz. 715 do godz. 1515,
- czas otwarcia dla czytelników:
codziennie (z wyjątkiem środy i soboty) od godz. 1000 do godz. 1800,
w środę Biblioteka jest nieczynna,
w sobotę od godz. 800 do 1500.

§ 12.

FILIA NR l
1. Na czele Filii stoi kierownik.
2. Naczelnym zadaniem Filii jest dobór materiałów bibliotecznych dla dzieci i młodzieży oraz dla czytelnika dorosłego, udostępnianie zbiorów przy zastosowaniu odpowiednich form upowszechniania informacji., propagandy bibliotecznej i pracy z czytelnikiem.
3. Filia składa się z Wypożyczalni i Czytelni.
4. Swoje zadania Filia realizuje poprzez:
- uczestnictwo i nadzór nad zakupem nowości,
- udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni i Czytelni,
- dostarczanie książek do domu czytelnikom, którzy nie mogą samodzielnie korzystać z Biblioteki,
- właściwe przechowywanie i konserwację zbiorów,
- porządkowanie, selekcję i reklasyfikację księgozbioru Filii,
- kompletowanie i przechowywanie bieżących czasopism,
- budowę warsztatu informacyjno-bibliograficznego oraz udzielanie informacji użytkownikom,
- współpracę ze szkołami, innymi instytucjami, organizacjami, towarzystwami w zakresie organizowania i prowadzenia różnorodnych form pracy z czytelnikiem (np. konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wystawy).
5. Filia prowadzi:
- katalogi księgozbioru: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy,
- kartoteki: zagadnieniową, osobową,
- kartotekę czytelników,
- ewidencję odwiedzin, wypożyczeń, udzielanych informacji.
6. Czas pracy:
- w poniedziałek i czwartek od godz. 1000 do godz. 1800,
- we wtorek, środę i piątek od godz. 800 do godz. 1600,
- w ustaloną sobotę od godz. 715 do godz. 1515,
- czas otwarcia dla czytelników:
w poniedziałek i czwartek od godz. 1000 do godz. 1800, we wtorek i piątek od godz. 900 do godz. 1600,
w środę Biblioteka jest nieczynna,
w sobotę od godz. 800 do 1500.

Załączniki do regulaminu organizacyjnego:
l) schemat struktury organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor MBP
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-20 10:04:22
Data udostępnienia informacji: 2003-11-20 10:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-20 11:40:50

Wersja do wydruku...

corner   corner