logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wzory dokumentów do pobrania:

Budowa, przebudowa, rozbiórka:
Formularz wniosku pozwolenia na budowę dokument
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy dokument
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dokument
Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych dokument
Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dokument
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby dokument
Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokument
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dokument
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę dokument
Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT dokument
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu dokument
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokument

Dofinansowania, dotacje:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego dokument
Formularz karty informacyjnej dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół dokument
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji dokument
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych dokument

Dowód osobisty:
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego dokument

Działalność gospodarcza:
Formularz rejestracji działalności gospodarczej dokument
Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej dokument
Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej dokument

Materiały promocyjne:
Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych dokument

Nieruchomości i lokale użytkowe:
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym dokument
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

Mieszkania:
Formularz wniosku na najem lokali dokument
Formularz wniosku na zamianę lokali dokument
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych dokument

Psy:
Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną dokument

Podatki:
Formularz informacji o gruntach (strona 1) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 2) dokument
Formularz informacji o gruntach (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2) dokument
Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1) dokument
Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2) dokument
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych dokument
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą dokument
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy dokument
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym dokument
Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty dokument

Szkoły:
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokument

Użytkowanie wieczyste:
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych dokument
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości. dokument
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości dokument

corner   corner