logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Informacje Urzędu
   plus Przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Ogłoszenia
   minus Raport o stanie miasta Chojnów
   plus Zarządzenia Burmistrza
   plus Gospodarowanie mieniem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Chojnów
   minus Obwieszczenia
   minus Rejestr Instytucji Kultury
   minus REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH DZIAŁAJACYCH W CHOJNOWIE
   minus Informacja publiczna
   minus Rodzina 500 plus
   minus Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
   minus Stypendia naukowe i nagrody sportowe Burmistrza Miasta
   minus Alkohol - zezwolenia
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami
   minus Wymiana pieców - Nabór wniosków
   plus Zgromadzenia publiczne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Chojnowie

do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 

I. Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).

II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie                  i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu       i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku                  
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17,        a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi,           z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 

III. Zwrot kosztów

Ustawa Prawo oświatowe -  Art. 39a.1.

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

???????????????????? = (????????)∗????∗????/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami.

5. Burmistrz zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4,              w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki    w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

 

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Chojnowie właściwy wniosek wraz                 z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej              w Urzędzie Miejskim w Chojnowie pok. nr 9

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Chojnowa         i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

IV. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:

   a) rodzicom dziecka,

   b) prawnym opiekunom.

2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz właściwego wniosku.

3. Wniosek przyjmuje Urząd Miejski w Chojnowie, w terminie do 24 lipca  na nowy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w trakcie roku szkolnego.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie przed wypełnieniem właściwego wniosku powinni wybrać opcję: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (przedszkola, ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) własnym środkiem komunikacji.

5. Realizacja zadania jest możliwa po wcześniejszym złożeniu                  i weryfikacji wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

V. Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.

2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniowie                               z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną         w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 21. rok życia.

4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież                          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończą 25. rok życia), a także dzieci i młodzież                               z niepełnosprawnościami, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym kończą 24. rok życia.

VI. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pok. nr 9 aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

Ilość odwiedzin: 3044
Nazwa dokumentu: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-07-12 12:12:46
Data udostępnienia informacji: 2020-07-12 12:12:46
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-12 12:22:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner