logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   minus Szkoła Podstawowa Nr 3
      minus Budżet SP 3
      minus Regulamin SP3
      minus Statut SP3
      minus Pracownicy szkoły
      minus Zamówienia publiczne
      minus Nabór na stanowisko głównego księgowego.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus Regulaminy naboru.
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


  Organizacja, regulamin.

Szkoła jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną w 1962 r. na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Chojnowie. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 ze zm.), przepisach wydanych na jej podstawie a także zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, oraz programem wychowawczym szkoły.

REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

§ 1.
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami), przepisach wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:
1) realizuje prawo dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki,
2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
4) otacza opieką szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych (autorskich) programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
5) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
6) stwarza warunki w celu zmniejszenia różnic w kształceniu, wychowaniu i opieki między małym i wielkim miastem,
7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
9) uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci - organizuje naukę religii w szkole na życzenia rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Zakres i sposób wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest odpowiednio dostosowany do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.
2. Do obowiązków każdego należy poszanowanie cudzej godności osobistej, dobrego imienia, własności pozostałych osób, przestrzeganie zasady dbania o dobro podległych sobie osób i rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć.
3. Każdy członek społeczności uczniowskiej odpowiada proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji za szkody poczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.
4. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi, wieku, funkcji, przewagi liczebnej lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszenia godności i praw innego człowieka; ewentualna wina musi być udowodniona.


§ 3.
UCZNIOWIE

Uczeń ma prawo:
1) zgłaszać władzom szkolnym, nauczycielom, samorządowi uczniowskiemu, radzie rodziców - uwagi, wnioski czy postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwienia,
2) znać program nauczania na dany rok dla swojej klasy,
3) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu; pomoc taka mogą uzyskać uczniowie poprzez wychowawców i samorząd klasowy, a także w ramach samorządu szkolnego,
4) znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości przypadku przeniesienia sprawdzianu na prośbę klasy inny dzień tygodnia nauczyciel powinien odnotować ten fakt w rubryce uwag dziennika lekcyjnego, sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia; sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji nie musi być zapowiadane wcześniej; termin oddawania sprawdzianów i prac klasowych nie może przekraczać dwóch tygodni; nauczyciele przedmiotów, których specyfikacja wymaga opracowywania lektur zobowiązani są do podania na początku roku szkolnego przybliżonych terminów realizacji z wpisem do zeszytów przedmiotowych,
5) znać bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, w przypadku otrzymania na półrocze lub pod koniec roku oceny niezgodnej - jego zdaniem - z osiągnięciami, może odwołać się za pośrednictwem wychowawcy klasy lub samorządu do dyrektora szkoły, który może nakazać ponowne sprawdzenie wiadomości,
6) na okres świąt kalendarzowych i ferii nie może być więcej zadań niż w normalnym dniu tygodnia; ustala się następujące dni - bez pytania i ocen niedostatecznych:
- po Święcie Zmarłych
- po Nowym Roku
- po przerwie semestralnej
- po Wielkanocy
7) dokonywać wyboru zajęć pozaszkolnych, kół zainteresowań, odbywać je w pomieszczeniach szkolnych za zgodą dyrektora szkoły lub opiekunów gabinetów,
8) brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych,
9) korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, odpowiadając w pełni za wiarygodność danych; przedstawiciele samorządu szkolnego uczestniczą w podziale świadczeń socjalnych lub pomocy materialnej,
10) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć; w trudnych sytuacjach uzyskiwać pomoc ze strony samorządu uczniowskiego, wychowawcy, dyrekcji, rady rodziców.

Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
2) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
3) okazywać szacunek nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom szkoły między innymi kłaniając się nie tylko na terenie szkoły ale poza nią; przestrzegać ogólnych zasad dobrego wychowania,
4) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn niezależnych,
5) współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z przynależności do samorządu klasowego i szkolnego, organizacji młodzieżowych,
6) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia; dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów,
7) przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie społeczne, wypełniać wszelkie zalecenia wynikające z pełnienia dodatkowych obowiązków takich jak np. dyżury klasowe
8) przestrzegać regulaminu w zakresie stroju uczniowskiego podczas ważnych uroczystości szkolnych (granatowa spódnica lub spodnie, biała bluzka lub koszula, ciemny sweter,
9) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, przestrzegać kryteriów usprawiedliwiania nieobecności ustalonych w regulaminie szkoły.

Zabrania się uczniom:

1) palenia papierosów, picia alkoholu i wszelkich szkodliwych nałogów,
2) przebywania w niewłaściwym towarzystwie po zajęciach lekcyjnych,
3) przebywania w godzinach wieczornych i nocnych w lokalach rozrywkowych,
4) samowolnej zmiany zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

§ 4.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 5
RODZICE

1. Obowiązkiem rodziców jest wspieranie i współdziałanie wychowawcze ze społecznością szkolną w celu wychowania modelowego absolwenta szkoły.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedstawicielstwa społeczności rodziców w szkole określa regulamin rady rodziców


§ 6
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURNEGO

1. Nauczycieli dyżurnych wyznacza dyrektor szkoły.
2. Nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywającym na obszarze powierzonym jego pieczy.
3. Nauczyciel pełniący dyżur na terenie szkoły lub przyszkolnym ma obowiązek przebywać na wyznaczonym miejscu przez wszystkie wyznaczone przerwy; dyżur rozpoczyna się o 7.45 .
4. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest:
- interweniować w wypadku naruszenia dyscypliny szkolnej,
- zapobiegać dewastacji mienia szkolnego,
- zapobiegać naruszaniu zasad nietykalności osobistej.


§ 7.
NAGRODY I KARY

1. Za wysokie osiągnięcia w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz inne szczególne osiągnięcia i wyróżnienia w klasie, szkole, czy środowisku uczeń może otrzymać:
1) pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy,
2) pochwałę dyrektora wobec szkoły
3) nagrody książkowe
4) dyplom
5) świadectwo z wyróżnieniem (kl. IV-VI)
2. Za uchybienia w stosunku do postanowień Statutu Szkoły oraz Regulaminu wewnętrznego uczeń może otrzymać następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy,
2) upomnienie dyrektora szkoły,
3) obniżoną ocenę zachowania zgodnie z regulaminem i kryteriami,
4) uczeń może zostać zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy wyrządzonej celowo lub spowodowanej brakiem dyscypliny szkody: o zaistniałym fakcie powiadamia się rodziców, którzy decydują o sposobie usunięcia szkody,
3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od zastosowanej kary do wychowawcy, bądź dyrektora szkoły w ciągu 3 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Ilość odwiedzin: 7569
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor SP3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor SP 3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2003-08-06 13:20:21
Data udostępnienia informacji: 2003-08-06 13:20:21
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-08 12:59:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner