logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
minus Jednostki organizacyjne
   plus Przedszkole Miejskie Nr 3
   plus Przedszkole Miejskie Nr 1
   minus Szkoła Podstawowa Nr 3
      minus Budżet SP 3
      minus Regulamin SP3
      minus Statut SP3
      minus Pracownicy szkoły
      minus Zamówienia publiczne
      minus Nabór na stanowisko głównego księgowego.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
      minus Regulaminy naboru.
   plus Szkoła Podstawowa Nr 4
   plus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
   plus Muzeum Regionalne
   plus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   plus Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   plus Przychodnia Rejonowa
   minus Żłobek Miejski
   plus Warsztat Terapii Zajęciowej
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nazwa i adres jednostki:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów

Wymiar zatrudnienia:

 1 etat nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej

Umowa o pracę na czas określony na rok szkolny 2015/2016 do 30.06.2016r.

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnowie
 • Zamieszkała na terenie Chojnowa

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej
 • Zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu  Pracy o rejestracji

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kościuszki 30 w Chojnowie do dnia 28 września 2015 r. do godz. 10.00.

2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej.”

3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną poinformowane telefonicznie.

5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły,

6. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do dnia 09.10.2015 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru na stanowisko
nauczyciela wychowawcy świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie
z dnia 29 września 2015 r.

 

W dniu 21 września 2015 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko pracy zastała podana do wiadomości publicznej informacja o wszczęciu procedury rekrutacji na stanowisko: nauczyciel wychowawca świetlicy. Dodatkowo informacja została przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnowie.

Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w składzie:

1. Mariusz Szklarz – przewodniczący komisji

2. Grażyna Klucznik – wiceprzewodnicząca komisji

3. Helena Malak-Fotiadis – członek komisji

4. Anna Iwanicka – członek komisji

po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stwierdza, że:

1. Do postępowania konkursowego swoje aplikacje złożyło 2 kandydatów.

2. Po przeprowadzeniu analizy formalnej komisja zakwalifikowała 1 kandydata, który został powiadomiony telefonicznie o zakwalifikowaniu do drugiego etapu oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Rozmowa kwalifikacyjna polegała na zadaniu kandydatowi pytań związanych ze stanowiskiem pracy, na który prowadzony jest nabór.

Kandydat uzyskał następującą liczbę punktów

1. Magdalena Książek - 67 pkt

Podpisy członków komisji:

1. Mariusz Szklarz

2. Grażyna Klucznik

3. Helena Malak-Fotiadis

4. Anna Iwanicka

Chojnów, dn. 29 września 2015 r.

 

Ilość odwiedzin: 3301
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU.
Osoba, która wytworzyła informację: Dyr.SP3
Osoba, która odpowiada za treść: Dyr.SP3
Osoba, która wprowadzała dane: Dyr.SP3
Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 16:25:50
Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 16:25:50
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-29 15:43:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner