logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto CHOJNÓW
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Kontrole
minus OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
minus Przetwarzanie danych osobowych
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska Chojnowa
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
plus Budżet
plus Finanse gminy
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Rok 2002
   minus Rok 2003
   minus Rok 2004
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
   minus Rok 2022
   minus Rok 2023
plus Informacje Urzędu
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zwrot podatku akcyzowego
 INNE
plus Nabór pracowników
plus Wybory, referenda
plus Jednostki organizacyjne
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Akty prawne w wersji elektronicznej
minus Akty prawne w wersji elektronicznej
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-02-08 10:46:49 - Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi p (25.40 kB)
2016-02-08 10:47:47 - Uchwała Nr XVIII/83/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wyc (17.02 kB)
2016-02-08 10:49:46 - Uchwała Nr XVIII/84/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (33.23 kB)
2016-02-08 10:51:10 - Uchwała Nr XVIII/85/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. (30.42 kB)
2016-02-08 10:51:39 - Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie. (60.31 kB)
2016-04-08 11:19:52 - Uchwała Nr XIX/87/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Chojnowie. (363.49 kB)
2016-04-08 11:20:26 - Uchwała Nr XIX/88/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie. (380.12 kB)
2016-04-08 11:20:59 - Uchwała Nr XIX/89/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz (369.68 kB)
2016-04-08 11:23:33 - Uchwała Nr XIX/90/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta C (3.13 MB)
2016-04-08 11:24:54 - Uchwała Nr XIX/91/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. (4.67 MB)
2016-04-08 11:26:56 - Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (6.01 MB)
2016-04-08 11:27:37 - Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. (459.06 kB)
2016-06-21 11:51:11 - UCHWAŁA NR XX/94/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania (23.92 MB)
2016-06-21 11:55:13 - UCHWAŁA NR XX/95/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa na lata 2015 – 2020” (3.55 MB)
2016-06-21 11:59:53 - UCHWAŁA NR XXI/96/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dn. 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w spr. podziału miasta Chojnowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wyb (161.14 kB)
2016-06-21 12:05:49 - UCHWAŁA NR XXI/97/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie. (96.23 kB)
2016-06-21 12:08:16 - UCHWAŁA NR XXI/98/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gim. Nr 2 w Chojnowie. (95.07 kB)
2016-06-21 12:16:10 - UCHWAŁA NR XXI/99/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obw. ko (165.61 kB)
2016-06-21 12:24:57 - UCHWAŁA NR XXI/100/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dn. 30.05.2016 r. zm. uch. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Chojno (94.99 kB)
2016-06-21 12:30:39 - UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dn. 30.05.2016 r. w spr. przedłużenia cz. obowiązywania dotychczasowych taryf dla zb. zaopatrzenia w wodę i zb. odprowadzania ścieków na terenie (97.03 kB)
2016-06-21 12:42:54 - UCHWAŁA NR XXI/102/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dn. 30 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji pl. aglomeracji Chojnów. (48.70 MB)
2016-06-21 12:59:13 - UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dn. 30.05.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów (52.98 MB)
2016-06-21 13:16:35 - UCHWAŁA NR XXI/104/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (188.26 kB)
2016-06-21 13:22:37 - UCHWAŁA NR XXI/105/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2015 (17.27 MB)
2016-06-21 13:28:20 - UCHWAŁA NR XXI/106/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (236.10 kB)
2016-06-21 13:31:37 - UCHWAŁA NR XXI/107/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (330.17 kB)
2016-06-21 13:33:09 - UCHWAŁA NR XXII/108/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (278.48 kB)
2016-06-21 13:37:22 - UCHWAŁA NR XXII/109/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (220.83 kB)
2016-07-05 11:33:46 - UCHWAŁA NR XXIII/110/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (1.20 MB)
2016-07-05 11:35:59 - UCHWAŁA NR XXIII/111/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Chojnów (68.59 kB)
2016-07-05 11:38:19 - UCHWAŁA NR XXIII/112/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w spraiwe zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (352.03 kB)
2016-07-05 11:42:29 - UCHWAŁA NR XXIII/113/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła (100.54 kB)
2016-07-05 11:45:55 - UCHWAŁA NR XXIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko (30.77 kB)
2016-07-05 11:48:23 - UCHWAŁA NR XXIII/115/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa (29.49 kB)
2016-07-05 11:50:23 - UCHWAŁA NR XXIII/116/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa (38.13 kB)
2016-07-05 11:52:35 - UCHWAŁA NR XXIII/117/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 (33.11 kB)
2016-07-05 11:54:29 - UCHWAŁA NR XXIII/118/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za rok 2015 r. (30.23 kB)
2016-07-29 10:43:17 - UCHWAŁA NR XXIV/119/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (352.11 kB)
2016-07-29 10:45:55 - UCHWAŁA NR XXIV/120/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (334.61 kB)
2016-09-09 09:21:35 - UCHWAŁA NR XXIV/121/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku o dofinansowanie (224.56 kB)
2016-07-29 10:48:44 - UCHWAŁA NR XXIV/122/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie udzialenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (27.13 kB)
2016-09-09 09:57:10 - UCHWAŁA NR XXV/123/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na okręgi wyborcze (187.94 kB)
2016-09-09 10:00:36 - UCHWAŁA NR XXV/124/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnowie (94.48 kB)
2016-09-09 10:02:41 - UCHWAŁA NR XXV/125/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (94.55 kB)
2016-09-09 10:19:31 - UCHWAŁA NR XXV/126/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Chojnowa na stałe obwody głosowaniaoraz ustalenia ich numerów, granic i si (191.49 kB)
2016-09-09 10:22:27 - UCHWAŁA NR XXV/127/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (311.69 kB)
2016-10-07 10:04:08 - UCHWAŁA NR XXVI/128/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako częśc (365.92 kB)
2016-10-07 10:05:54 - UCHWAŁA NR XXVI/129/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską C (191.78 kB)
2016-10-07 10:07:38 - UCHWAŁA NR XXVI/130/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (475.99 kB)
2016-11-07 08:40:25 - UCHWAŁA NR XXVII/131/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (703.66 kB)
2016-11-07 08:43:29 - UCHWAŁA NR XXVII/132/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016. (1.69 MB)
2016-11-07 08:47:49 - UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa (193.95 kB)
2016-11-07 08:50:55 - UCHWAŁA NR XXVII/134/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów (187.15 kB)
2016-11-07 08:54:26 - UCHWAŁA NR XXVII/135/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (1.53 MB)
2016-11-07 09:08:03 - UCHWAŁA NR XXVII/136/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miejską Chojnów zadania z zakresu właściwości Gminy Polkowice (170.91 kB)
2016-12-07 08:17:03 - UCHWAŁA NR XXVIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącym (285.31 kB)
2016-12-07 08:18:44 - UCHWAŁA NR XXVIII/138/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (190.59 kB)
2016-12-07 08:20:41 - UCHWAŁA NR XXVIII/139/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (299.76 kB)
2016-12-07 08:21:51 - UCHWAŁA NR XXVIII/140/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotoryja (181.67 kB)
2016-12-07 08:22:49 - UCHWAŁA NR XXVIII/141/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (1.32 MB)
2016-12-29 10:30:54 - UCHWAŁA NR XXIX/142/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016-2023 (2.48 MB)
2017-01-17 08:26:13 - UCHWAŁA NR XXX/143/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na (97.11 kB)
2017-01-17 08:27:31 - UCHWAŁA NR XXX/144/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej (95.85 kB)
2017-01-17 08:28:23 - UCHWAŁA NR XXX/145/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (391.62 kB)
2017-01-17 08:29:16 - UCHWAŁA NR XXX/146/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016 (518.13 kB)
2017-01-17 08:30:43 - UCHWAŁA NR XXX/147/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa (1.24 MB)
2017-01-17 08:33:06 - UCHWAŁA NR XXX/148/16 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok (4.93 MB)

Ilość odwiedzin: 7988
Nazwa dokumentu: Rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Mras
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mras
Osoba, która wprowadzała dane: Stazysta GCH
Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 14:19:29
Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 14:19:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-17 08:33:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner